2016

Реставрація каменю, настінних розписів та мозаїчних матеріалів. Вступ до технічного та методологічного синтезу: збірник статей / Під ред. Серджіо Кало. – К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Видавництво «Фенікс», 2016. – 140 с. : іл.

ISBN 978-966-136-350-1

Збірник є першим результатом обміну досвідом італійських та українських фахівців з відповідного напряму реставрації щодо детального вивчення інноваційних методів і збереження об’єктів мистецької/культурної спадщини обох країн. Розрахований на спеціалістів у галузі реставрації та охорони культурної спадщини, викладачів та студентів а також усіх, хто цікавиться даною проблематикою.

Науковим редактором видання є Серджіо Кало: реставратор, експерт Департаменту з розвитку Державної адміністрації регіону Венето, директор Венеціанського кластеру культурної спадщини. 23 роки працює в галузі реставрації по всій території Італії. Є консультантом регіональних установ з державно-приватного партнерства, експертом Міністерства закордонних справ Італії з обміну досвідом у галузі захисту культурних цінностей з іншими країнами. Автор книг з реставрації творів мистецтва.

Опубліковано 7 наукових статей, авторами яких є 3 італійських і 5 українських фахівців з заявленої галузі, cеред яких – двоє співробітників НКПІКЗ (Г. Марченко і О. Рижова, канд. мист.).

Збірник підготовлено до друку у Видавничому відділі НКПІКЗ, заверстано і надруковано у київському видавництві «Фенікс».

Публікація побачила світ за сприяння Спільного китайсько-східноєвропейського проекту з реставрації та збереження об’єктів культурної спадщини, Агентства з зовнішньої торгівлі Італії (ICE) та представництв регіонів Італії.

Могилянські читання 2015 року: Зб. наук. пр. : Новітні дослідження культурної спадщини України / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Ред. колегія: Л. П. Михайлина (голова) та ін. – К. : НКПІКЗ, Видавець Олег Філюк, 2016. – 504 с.

Основу збірника, виданого до 90-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, склали матеріали XX Міжнародних Могилянських читань, що відбувалися у Заповіднику 2015 р.

Пам’ятки, про які переважно йдеться, є невід’ємними складовими багатої національної культурної спадщини. Увазі читача пропонуються 94 статті вітчизняних та закордонних дослідників за результатами новітніх розвідок у царинах історії та джерелознавства, археології, вивчення, реставрації та збереження пам’яток культури та мистецтва. Розглядаються проблеми методології наукового пошуку, музейної справи та музейної педагогіки.

Матеріали наукового видання будуть корисними як фахівцям з відповідних галузей знань, так і більш широкій читацькій аудиторії.

Збірник підготовлено до друку Видавничим відділом Заповідника.

 

З питань придбання книги звертатися до видавця Олега Філюка за телефонами (050)0763009, (098)5385093

 

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 29, спецвипуск 11: Церква Спаса на Берестові / Ред. колегія: Л. П. Михайлина (голова) та ін. – К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2014. – 256 с., іл.

 

Спецвипуск присвячено унікальній церкві Спаса на Берестові Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. У збірник увійшли історичні, археологічні, мистецтвознавчі та історико-архітектурні розвідки щодо цієї пам’ятки XII ст. – XVII ст. з дзвіницею XIX cт. Видання презентує праці 27 авторів, серед яких науковці Заповідника, і має три розділи.

У першому розділі вміщено ретроспективу праць вчених від першої третини XIX ст. до початку 90-х рр. XX ст., що стали підґрунтям для подальшого вивчення храму і його історії. У другому розділі увазі читача представлено результати новітніх досліджень, розглядаються проблемні до сьогодні питання хронологічної атрибуції, епіграфіки храму та авторства фресок XVII ст., приділено увагу давнім іконостасам і конструктивним особливостям храму, аналізується сучасний технічний стан пам’ятки. Наприкінці у виданні здійснено публікацію двох архівних джерел з фондів Заповідника.

Дослідження Київського Полісся. К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2016. 280 с. + 12 с. вкл.

 

Даний випуск з серії “Археологія і давня історія України” є результатом співпраці Інституту археології НАН України та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Збірник присвячено дослідженню Київського Полісся з його насиченою подіями історією і багатою культурною спадщиною, що досі залишається маловивченою територією в культурно-історичному аспекті. Видання, як міждисциплінарний проект, що охоплює різні сторони культури та побуту населення краю, а також широкий часовий проміжок від початків заселення цієї території до сьогодення, презентує основні наукові розробки з цієї проблематики на сучасному етапі. До нього увійшли праці понад 30 фахівців з різних наукових і культурних установ України та Польщі. Це археологи, етнографи, історики, краєзнавці, що проводять дослідження стосовно зони відчуження ЧАЕС, Іванківщини, Вишгородщини та суміжних територій.

Значна частина матеріалів збірника висвітлює історію та діяльність Православної Церкви. Серед них питання, пов’язані з поліськими церковними землеволодіннями Київської митрополії XV–XVII ст., монастирями, історією та сучасним станом храмів Київського Полісся, зокрема, зони відчуження, діяльністю парафіяльних священиків з вивчення та збереження культурної спадщини на початку ХХ ст., також розглянуто питання щодо історії старообрядницьких слобід краю.

Переважна більшість матеріалів вводиться до наукового обігу вперше.

Підготовка збірника до друку здійснена Видавничим відділом НКПІКЗ.

 

Пивоваров С.В. Минувшина Полонного (історико-краєзнавчі нариси). К.: НАКККІМ, 2016. 208 с. 

 

У виданні розглядаються питання, пов’язані з минувшиною м. Полонного Хмельницької обл. На основі аналізу археологічних, нумізматичних та писемних джерел висвітлюються маловідомі сторінки з історії міста, пропонується наукова оцінка “історіографічних” міфів, що спотворюють його минуле. У нарисах надано інформацію про хронологічні етапи історії міста, людей, чиї долі були пов’язані з Полонним, висвітлюється значення цього населенного пункту в українському і світовому контекстах.

Видання зацікавить істориків, краєзнавців, вчителів, студентів, учнів та всіх небайдужих до історії українського народу.

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2016

© Пивоваров С. В., 2016

© Центр дослідів Волині при Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

Підготовлене у Видавничому відділі НКПІКЗ.

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – 88 с.

Наукове видання, присвячене 90-річчю Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До збірника увійшли розвідки учасників Четвертої науково-практичної конференції щодо проблем розвитку музейної педагогіки, питань сучасної інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті та вихованні дітей. Учасники конференції – музейники, викладачі вищих навчальних закладів, керівники й педагогічні працівники загальноосвітніх, середніх спеціалізованих установ, закладів дошкільної та позашкільної освіти, педагоги-психологи, представники громадських організацій та ін. У своїх статтях вони узагальнюють набутий досвід та визначають закономірності, методи і форми діяльності у музейній педагогіці.

Організаторами Четвертої науково-практичної конференції «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» виступили Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Національна академія педагогічних наук України та Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих.

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (протокол № 6 від 23.06.2016 р.)

Підготовлене Видавничим відділом НКПІКЗ.

Яненко Анна. Монографія Яненко Анни: «Історія музейної археології УСРР (1919–1934)»

Історія музейної археології УСРР (1919–1934). – К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2016. – 368 с.

ISBN 978-617-7193-79-0

У книзі розглянуто історію музейної археології УСРР 1919–34 рр. у контексті історії польових археологічних досліджень, що проводилися за участю співробітників музеїв і були невід’ємною та суттєвою частиною становлення і розвитку вітчизняних археологічних знань. На основі введення до наукового обігу маловідомих документів уперше узагальнено і проаналізовано інформацію про експедиційну археологічну діяльність музеїв УСРР. Здійснений аналіз тематичних джерел дозволив з’ясувати місце і роль музейних інституцій, що проводили археологічні експедиційні дослідження, та зробити огляд організаційних і науково-методичних засад їхньої діяльності.

У процесі роботи автор визначила консолідаційні й науково-консультативні центри музейних археологічних досліджень республіканського і регіонального рівнів та принципи взаємодії з науковими товариствами і краєзнавчими осередками, запропонувала періодизацію розвитку музейної археології УСРР, вперше здійснила каталогізацію і систематизацію відомостей про польові дослідження музейних інституцій УСРР.

Видання розраховано на широке коло дослідників вітчизняної історичної науки і музейної справи 1920–30-х рр., усіх небайдужих до історії та здобутків археології України.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор Олександр Моця

доктор історичних наук, професор Сергій Пивоваров

доктор історичних наук, професор Олександр Ситник

Науковий редактор: кандидат історичних наук Наталія Абашина

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту археології НАН України (протокол № 6 від 27 жовтня 2015 р.)

Вченою радою Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (протокол № 9 від 18 листопада 2015 р.)

© Яненко А. С., 2016. © Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2016

Відповідальні за випуск: О. Черняхівська, А. Яненко. Редагування, коректура: Г. Ляшко. Макет, верстка: Л. Єгорової.

Церква ‒ наука ‒ суспільство: питання взаємодії. На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова). Матеріали Чотирнадцятої міжнародної наукової конференції (25 травня ‒ 3 червня 2016 р.).

Рекомендовано до друку вченою радою Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Протокол №5 від 18.05.2016 р. ‒ Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. ‒ Київ, 2016. ‒ 232 с. 

Тараненко С. П. Планувальна структура давньоруського Подолу Києва: формування та розвиток

Вч. ред. М. А. Сагайдак. Інститут археології НАН України; Центр археології Києва ІА НАН України. ‒ Варшава, 2016. ‒ 164 с.

ISBN 978-83-60168-20-2

Монографія присвячена вивченню актуальних питань формування та розвитку планувальної Структури Подолу Києва у давньоруський період. Міждисциплінарні дослідження презентують гіпотетичну схему розвитку рельєфу найбільшого київського району на час його регулярного заселення. Аналіз археологічних, картографічних та писемних джерел дозволив виділити основні елементи планувальної структури, принципи їх розміщення та простежити їх взаємозв’язок.

Для фахівців, археологів, істориків, викладачів, студентів, а також всіх, хто цікавиться історією Києва.

Київ та Києво-Печерська лавра у планах XVIII–XIX століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідникаКаталог / Авт.-упоряд. Н. Ченакал, Н. Батенко. – К. : НКПІКЗ, Видавець Олег Філюк, 2016. – 176 с.

ISBN 978-617-7122-88-2

У каталозі представлено колекцію планів середини XVIIІ–XІX ст., що зберігаються у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Опубліковані ескізи і малюнки будівель, окремих деталей архітектурного декору, кресленики-чернетки, копії у вигляді кальок та синьок висвітлюють історію забудови Києво-Печерської лаври, окремих церков і монастирів Києва, зокрема Подолу. Також вони надають інформацію про масштаби господарства Печерської обителі та її вотчинних володінь. Каталог має кольорові вкладки-ілюстрації.

Видання розраховане на широке коло фахівців – істориків, мистецтвознавців, архітекторів, а також всіх, хто цікавиться історичною спадщиною України.

Кириличні стародруки XVI–XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідникаКаталог 

/ Авт.-упоряд. Л. Юріна, Н. Батенко. – К. : НКПІКЗ, Видавець Олег Філюк, 2016. – 216 с.

ISBN 978-617-7122-89-9

Збірки книг у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника формуються поступово, цілеспрямовано, і цей процес нескінченний, незважаючи на нові досягнення у галузі збереження і передачі інформації. Книга, як відображення історії цивілізації, процесу формування суспільних відносин, розвою духовності й культури, завжди буде у полі зору наукових дослідників літератури і мистецтва. Однією з найцікавіших колекцій є група стародруків, яка презентує кириличне друкарство в Україні, Росії, Білорусі та Литві. Під час укладання каталогу проведена значна робота з вивчення і упорядкування фонду. Десятки примірників і фрагментів, які досі не були у науковому обігу, стали доступними для дослідження.

Інформація про кожний примірник кириличних видань книгозбірки Заповідника, що увійшли до каталогу, буде цікавою не тільки науковцям, дослідникам кириличних стародруків, але й широкому колу шанувальників друкованої книги. Присутній ілюстративний матеріал.

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon