2020

Пивоваров Сергій Володимирович: бібліографічний покажчик (до 60-річчя з дня народження) / Автори вступ. тексту: Т. С. Благодір, А. С. Пивоваров; упоряд. бібліографії: В. А. Калініченко, В. Ю. Сушко. – Київ: НКПІКЗ, 2020. – 88 с.

Публікація містить як бібліографічний покажчик, так і штрихи до біографії  доктора історичних наук, професора, заступника генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи Пивоварова С. В.

Видання підготовлено до друку у видавничому відділі Заповідника. 

Могилянські читання 2020. Відбудова християнських святинь України: історія, здобутки, перспективи. Зб. наук. праць.  – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво “Фенікс”, 2020. – 384 с.

У збірнику вміщено матеріали XXV Міжнародних Могилянських читань (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 3–4 грудня 2020 р.). Опубліковано 50 тематичних статей, що є  результатами  новітніх досліджень у галузях історії, археології, мистецтвознавства, реставрації, пам’яткознавства та музеєзнавства.

Видання розраховано як на фахівців, так і на широке коло зацікавленої читацької аудиторії.

Підготовлено до друку у видавничому відділі Заповідника.

Зміст за посиланням 

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Восьмої науково-практичної конференції (1–2 жовтня 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ : ТОВ «Капіталдрук», 2020. – 107 с., іл.

До збірника увійшли розвідки учасників Восьмої науково-практичної конференції щодо проблем розвитку музейної педагогіки, питань сучасної інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті і вихованні дітей. Учасники конференції – музейники, науковці, викладачі вищих навчальних закладів, керівники й педагогічні працівники вищих, загальноосвітніх, середніх спеціалізованих установ, закладів позашкільної освіти, педагоги-психологи, представники громадських організацій тощо. У своїх статтях вони узагальнюють набутий досвід та визначають закономірності, методи і форми діяльності у музейній педагогіці.

Видання підготовлено спільними зусиллями відділу музейно-освітньої роботи і видавничого відділу Заповідника.

Зміст за посиланням

Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 24–25 вересня 2020 р. / Ред. кол.: О. В. Рудник (голова), В. Г. Чернець (співголова), С. В. Пивоваров (відп. ред.) та ін. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Асоціація реставраторів України, Фенікс, 2020. – 364 с.

ISBN 978-966-136-755-4

У виданні висвітлено актуальні питання реалізації національної політики у царині музейництва, її законодавчого забезпечення, діяльності музейних інституцій та їхньої ролі у збереженні, вивченні та популяризації культурної спадщини, реставрації пам’яток, а також підготовки, підвищення кваліфікації та атестації відповідних фахових кадрів.

Для музеєзнавців, істориків, мистецтвознавців, реставраторів та широкого кола зацікавленої читацької аудиторії.

Збірник підготовлено до друку у видавничому відділі Заповідника.

Зміст за посиланням

Пивоваров С. В. Літописний Василів у Середньому Подністров’ї. Історико-краєзнавчі нариси. – Київ: НКПІКЗ ; Фенікс, 2020. – 184 с.

ISBN 978-966-136-736-3

Книгу присвячено минулому одного із найбільших літописних поселень в Середньому Подністров’ї ХІІ – першої половини ХІІІ ст. – давньоукраїнському місту Василів на Буковині. В роботі проаналізовано археологічні старожитності на території поселення від доби палеоліту до раннього нового часу. Особливу увагу приділено топографії й планіграфії міського осередку, характеристиці культових й житлових будівель, історичних реконструкціях, а також гіпотезах і версіях із минулого Василева княжої доби.

У виданні розміщено численні ч/б ілюстрації.

Для істориків, археологів, вчителів, студентів та всіх небайдужих до історичного минулого українських земель.

Автор науково-популярної розвідки: доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора НКПІКЗ із наукової роботи Сергій Пивоваров.

Підготовлено до друку у видавничому відділі Заповідника.

Зміст за посиланням

Пивоваров С. В., Крайня О. О., Курлов В. В. Хрест преподобного Марка Печерника. Пам’яткознавче дослідження. Київ : НКПІКЗ; Фенікс, 2020. 180 с.; іл.

ISBN 978-966-647-212-3

Це – колективна монографія, присвячена вивченню однієї зі святинь, що зберігається у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, – хресту преподобного Марка Печерника. На основі писемних та іконографічних джерел, вітчизняної та зарубіжної історіографії, результатів металографічної експертизи автори досліджують проблемні питання походження хреста-релікварію, укладання києво-печерської традиції вшанування святині, уточнюють хіміко-технологічні ознаки твору мистецтва метало­пластики.

Для науковців гуманітарних галузей знань, краєзнавців, викладачів, студентів та всіх небайдужих до історії.

Авторами даного унікального міжгалузевого дослідження є співробітники Заповідника Сергій Пивоваров – доктор історичних наук, професор, археолог, заступник генерального директора з наукової роботи, Ольга Крайня – кандидат історичних наук, пам’яткознавець та Віталій Курлов – реставратор творів металу вищої категорії, мистецтвознавець. 

Рецензентами книги стали знані вчені – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор Олександр Петрович Моця і доктор мистецтвознавства, професор Михайло Романович Селівачов.

Монографію підготовлено до друку у видавничому відділі Заповідника.

Зміст за посиланням

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Зміст за посиланням

 

Курінний П. Всеукраїнський державний культурно-історичний заповідник «Всеукраїнський музейний городок» : провідник / Петро Курінний; передм., упоряд. А. С. Яненко. – К. : НКПІКЗ, 2020. – 452 c.

ISBN 978-617-7527-60-1

У книзі, упорядником та автором передмови до якої є кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу історії і археології Заповідника Анна Яненко, запропоновано археографічну публікацію написаного на початку 1930-х рр., проте так і не надрукованого, путівника Всеукраїнським музейним городком авторства директора установи Петра Курінного. На прикладі однієї з найбільших музейних інституцій окреслено трансформаційні процеси, що відбувалися в українському музейництві того періоду. Розглянуто, як політизація гуманітаристики в УСРР позначилася на роботі культурно-освітніх і наукових установ та вплинула на долі представників інтелектуальної спільноти. До наукового обігу залучено низку маловідомих документів і світлин, що дасть змогу фахівцям з історії музейництва, києвознавства, ідеології, суспільства, повсякденного життя, а також іншим колам науковців і усім небайдужим до гуманітаристики 1920–30-х рр. скласти власне враження про людей, установи і ті часи.

Підготовлено до друку за участі видавничого відділу Заповідника.

Зміст за посиланням

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon