2001

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 3
36ірник наукових праць. У черговому випуску щорічника дослідження науковців з питань історії, мистецтвознавства, живопису; архівні документи; матеріали про розписи та відродження Успенського собору./Ред. рада: В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. К.: Університетське видавництво "Пульсари", 1999  Вип. 3.  2001. 182 с.: іл. Укр., рос.

Образ Христа в українській культурі

     В.С.Горський, Ю.І.Сватко, О.Б.Киричок та ін. В оформленні використані ілюстрації гравюр на дереві Юліуса Шнорр фон Карольсфельда з видання "Библия в иллюстрациях". 
     Збірник наукових праць присвячено аналізові образу Христа в українській культурі, починаючи від доби Київської Русі до наших днів. У ньому досліджуються зразки агіографічної літератури, творчості Петра Могили, Лазаря Барановича, Григорія Сковороди, Миколи Гоголя, Лесі Українки, представників сучасного мистецтва, а також пам'ятки української іконографії.
     Адресовано науковцям, студентам, широкому колу читачів тим, хто цікавиться історією української культури. К.: Вид. дім "КМ Академія", 2001.  200 с.: іл. Бібліогр. в кінці ст.

Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 5

     Збірник наукових праць. До збірника ввійшли наукові статті та повідомлення, присвячені різним аспектам історії Печерської обителі, дослідженню її матеріальних пам'яток. Маловідомі матеріали з історії Києво-Печерської лаври містяться у розділах "Першоджерела" й "Історична спадщина". Започатковано рубрику "Справи музейні", яка висвітлює проблеми сучасного українського музеєзнавства. 
     Відповідальний редактор Колпакова В.М. К.: Університетське видавництво "Пульсари", 1999. Випуск 5. 2001.  204 с.: іл. Укр., рос.

Втрачені скарби лаврського музею: пошуки і знахідки

Полюшко Г.В. У книзі йдеться про пошуки втрачених у 1930-х роках унікальних експонатів Лаврського музею, нині Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Здані за таємним рішенням Політбюро ЦК КП(б)У на тимчасове збереження до Київської контори Держбанку, Музейні предмети невдовзі, без згоди заповідника, опинилися в Москві...  К., Абрис, 2001.  176 с.

Лаврський альманах. Крайній К.К. Київське Церковно-історичне та археологічне товариство, 1872-1920. Випуск 4

     Лаврський альманах: збірник наукових праць. 
     У монографії, написаній на основі малодосліджених архівних джерел з фондів ЦДІА України, Інституту рукописів ЦНБ НАН України й архіву Національного Києво-Печерського заповідника, розповідається про історію Церковно-історичного та археологічного товариства і створеного при ньому Церковно-археологічного музею, які функціонували при Київській духовній академії протягом 1872-1920 рр. У книзі розглянуто такі аспекти діяльності Церковно-археологічного товариства, як археологічні дослідження, музеєзнавство, наукова робота. Глибока увага приділяється заходам членів Товариства зі збереження пам'яток церковної давнини, а також колекціям музею, що в 20-і роки минулого століття потрапили до лаврського Музею культів і побуту. 
     Відповідальний редактор Колпакова В.М. Випуск 4. Спецвипуск 1. К.: Університецьке видавництво "Пульсари", 2001.  104 с.:іл. Бібліогр.: с.7887.

Духовна спадщина подвижників Христа відлуння пам'яті жива.

     Каталог виставки. 
   В каталозі представлені ікони, портрети, стародруки, твори церковного шитва, культові предмети, археологічні знахідки. Твори мистецтва датуються ХІ?ХХ століттями. Найдавніші з них  хрести преподобних Марка Печерника (к. ХІ ст.) та Миколи Святоші (ХІІ ст.), рідкісні шкіряні пояси перших лаврських ченців, знайдені у печерах під час археологічних досліджень. Велика частина експозиції присвячена діяльності одного з найславетніших церковно-політичних діячів України, святого Петра Могили, митрополита Києво-Галицького (XVII ст.). 
   Київ-2001. Видавництво "PC WORLD UKRAINE". До 950-ліття Києво-Печерської лаври. Відповідальний за випуск С.Кролевець. Відповідальний редактор В.Колпакова.

Могилянські читання 2000. Збірник наукових праць. Києво-Печерська лавра в контексті світової історії.

     Могилянські читання 2000 року присвячені 950-річчю Києво-Печерської лаври та 75-річчю Національного Києво-Печерського заповідника. Могилянські читання 2000 року присвячені різним аспектам історії Києво-Печерської лаври й Заповідника, тій унікальній ролі, яку вона зайняла в житті України та інших східнослов'янських народів, загальносвітовій історії загалом. 
   Розраховано на широке коло читачів. Упорядник Рекеда В.М. К. Університетське видавництво "Пульсари", 2001.  308 с.:іл.

Українська ікона трьох століть. Каталог виставки.

     До найвищих досягнень української християнської культури належить ікона. Каталог виставки "Українська ікона трьох століть" представляє твори від XV до XVIII століття із зібрань двох київських музеїв - Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника і Державного музею народної архітектури та побуту України. Репродукції каталогу репрезентують розмаїття стилів української ікони від візантійського до творів мистецтва бароко. Виконані вони митцями різних регіонів – Галичини, Волині, Київщини, Чернігівщини. Київ "Спалах" 2001. 
    Під патронатом Олександра Омельченка Голови Київської міської держадміністрації. Богдана Ступки Міністра культури і мистецтв України. Виставка з колекцій Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та Державного музею народної архітектури та побуту України. За сприяння Посольства України у Ватикані. Упорядкування каталога І.Шульц, В.Колпакова.

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon