2013

Могилянські читання 2012 року. 36ірник наукових праць: Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації

/ Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Ред.рада: В.М.Колпакова (відп.ред.) та ін. – К., 2013.– 480 с.

Черговий збірник наукових праць "Могилянські читання" присвячений дослідженню давніх монастирських печерних комплексів в Україні та країнах Східної Європи. Основна увага приділена проблемам їхнього вивчення, збереження та музеєфікації. До збірника також увійшли дослідження сучасних українських та іноземних науковців з історії, філософії, археології, мистецтвознавства, реставраційної та пам'ятхоохоронної справи.

Нікітенко М.М. СВЯТІ ГОРИ КИЇВСЬКІ: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X початок XII ст.)

– К., 2013. – 484 с., іл.

Монографія М.М.Нікітенко присвячена вивченню специфіки розбудови сакрального простору ранньосередньовічного Києва. Особлива увага приділяється дослідженню історико-культурного контексту київської образної моделі Нового Єрусалима. У монографії шляхом історико-релігієзнавчого та культурологічного аналізу найдавніших вітчизняних творів літератури і мистецтва, які найбільш адекватно відображують добу християнізації Русі, показані особливості рецепції креативної ідеї: "Київ-Новий Єрусалим". Основним джерелом вивчення означеного процесу є закодована у цих пам'ятках колосальна інформація щодо місцевої специфіки розбудови сакрального простору столиці новонаверненої Русі. Йдеться про синтез богословської, церковно-політичної і державної думки, втіленої в топографії, топоніміці, архітектурі, монументальному живописі головних київських святинь.

ISВN 978-966-02-7003-9

Несторівські студії: Людина доби Давньої Русі. Історико-філософські та релігієзнавчі аспекти

– К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – 456 с.

В ювілейному збірнику, що складається з трьох частин, вміщено статті, створені на основі доповідей, виголошених на Xнауковій кон­ференції, присвяченій історико-філософським та релігієзнавчим аспек­там розкриття образу людини давньоруської доби та вибраних допові­дей науковців на попередніх конференціях, а також праці з наукової спадщини видатного вченого, доктора філософських наук, професора Вілена Сергійовича Горського.

Проблеми та досвід інженерного захисту урбанізованих територій і збереження спадщини в умовах геоекологічного ризику

: Мат-ли Міжнародної науково-практичної кон­ференції / Під ред. В. М. Шестопалова, М. Г. Демчишина, В. О. Кендзери, Ю. О. Маслова. – К.: Фенікс, 2013. – VI, 252 с.

У працях Міжнародної науково-практичної конференції "ПРОБЛЕМИ Й ОПЬІТ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ УРБАНІЗІРОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ Й ЗБЕРЕЖЕННЯ СПАДЩИНИ В УМОВАХ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ" опубліковані роботи, представлені на Конференції.

ISВN 978-966-651-894-4

Вивчаємо Києво-Печерську лавру разом

\ Матеріали ІV юнацької наукової конференції \ Національній Києво-Печерський історико-культурний заповідник. КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді». – К., 2012.

У збірнику представлені статті за матеріалами науково-дослідницьких робіт дійсних членів Київської МАН, учнів загальноосвітніх навчальних за­кладів м. Києва, які вивчали різноманітні аспекти історії Києво-Печерської лаври та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповід­ника, історії Православної церкви, релігієзнавства та богослов'я, персоналій, життя яких пов'язано з Києво-Печерською лаврою, та культури доби україн­ського бароко.

Збірник створений для учнів шкіл, гімназій, ліцеїв, учителів, усіх небайдужих до історії України, й тих, хто робить перші кроки на шляху наукового пошуку.

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи

Матеріали науково-практичної конференції (24-25 вересня 2013 р.) / Національній Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2013. – 80 с

Жиленко І.В. ПІЗНІ УКРАЇНСЬКІ ЖИТІЯ СВЯТОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА. Тексти і коментарі

/ І.В.Жиленко. – К.: «Фенікс», 2013. – 432 с.

Монографія покликана донести до читача маловідомий на сьогодні пласт українського агіографічного письменства – пізні (створені протягом ХVІ- ХVІІ ст.) житія святого рівноапостольного князя Володимира. Ці твори написані староукраїнською мовою та акумулюють у собі багатовікову агіографічну та літописну традицію України, дозволяють прослідкувати її трансформацію, починаючи з перших пам'яток Володимирового циклу і до Могилянської доби.

В основу роботи покладено житіє, додане до рукописного Патерика, складеного архімандритом Йосифом Тризною в середині ХVІІ ст. У додатках подано матеріали, як про дійсну історію Володимирового часу, так і про її відображення в агіографії та літописанні.

Найцікавіші житія адаптовано сучасною українською мовою.

Для істориків, філологів, широкого кола читачів.

Видання здійснене завдяки багатолітній творчій співпраці Київської Духовної Академії і Семінарії та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Болховітіновський щорічник 2012

Відповідальний редактор К.Крайній; – К.: НКПІКЗ, 2013. – 272 с.

До п'ятого випуску "Болховітіновського щорічника" увійшли статті з історії Церкви від ранньохристиянського часу до середини ХХ ст. Традиційно представлені археологічні, пам'яткознасчі, історіографічні студії. Серед опублікованих у збірнику історичних джерел – архівні документи, присвячені Києво-Печерській лаврі, Успенському Ірдинському (Виноградському) монастирю, професурі Київської духовної акадерії ХІХ – початку ХХ ст. Увазі читача також пропонуються рецензії та огляди навих видань з церковної історії та суміжних дисциплін.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29-31 травня 2013 р.)/ Нац. Києво-Печер. іст.-культ, заповідник. — К., 2013. — 200 с.

Наукове видання. Відповідальний за випуск Крайній К.К. Редагування, коректура Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М. Дизайн, верстка Крайнього К.К.

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon