2008

Ластовський В.В. Між суспільством і державою. Православна церква в Україні наприкінці XVII - у XVIII ст. в історії та історіографії.

К.: Фенікс, НКПІКЗ, 2008. 496 с.

У представленій читачу монографії вперше у вітчизняній історичній науці здійснюється комплексний аналіз історії та історіографії історії православної церкви періоду кінця XVII-XVIII ст. Розглядається ряд проблем, що вивчалися в історичній науці: історіографія питання, правовий статус православної церкви, соціально-економічні та суспільно-політичні аспекти тощо. Автором представлено критичний огляд ряду питань, що залишалися невирішеними і дискусійними для історичної науки від початку XIX ст. і до нинішнього часу. Читач матиме змогу ознайомитися із тими питаннями, котрі намагалися вирішити представники різних наукових шкіл і напрямів. У книзі також представлено біографії істориків, духовних ієрархів, матеріали з історії українських церковних інституцій, монастирів і церков. Монографія написана на основі вітчизняних і зарубіжних документальних та історіографічних джерел.

Науково-довідкове видання. Серія "АРХІВ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ТА ЗАПОВІДНИКА"

Випуск 1

ЦДІАК України. Фонд 128, Києво-Печерська лавра: Предметно-тематичний покажчик/ Упорядник С.Р. Кагамлик. – К, 2008. – 360 с. (серія Архів Києво-Печерської лаври та Заповідника)

Прокоп'юк О.Б. Духовна консисторія в системі єпархіального управління (1721-1786 рр.).

– К.: Фенікс, 2008. – 296 с.

     Книга є першим дослідженням єпархіальних колегіальних структур управління в контексті становлення та поступової уніфікації органів різних рівнів та компетенції в Російській імперії у XVIII ст. Використавши широку джерельну базу, автор розглядає функціонування духовної консисторії та підпорядкованих їй колегій на місцях – духовних правлінь через призму біограм безпосередніх виконавців їх повноважень, а також через практичну діяльність, шляхом порівняння офіційних реалій з поточною практикою.

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 22.

36ірник наукових праць. Вип. 22 / Ред. рада: В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2008. – 200 с.

Двадцять другий випуск "Лаврського альманаху" включає статті, в яких досліджується широкий спектр проблем археології, історії, культорології, правознавства в контексті церковної тематики на нововиявлених археологічних та архівних матеріалах. У центрі уваги – русько-візантійська проблематика й дослідження церковних структур XIX – початку XX ст. Вперше ґрунтовно викладена історія архіву Києво-Печерської лаври. Цікавість викликає публікація путівників та довідників по Києву; опису архіву Межигірського монастиря. Також до випуску увійшли рецензії та огляди нових видань.

Шиденко В.А. Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври.

(російською мовою). – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 256 с.

     Книга презентує широкому загалу дві раніше неопубліковані роботи Василя Артемовича Шиденка (1920-1995), присвячені лаврським митцям минулого. Ці роботи, як і багато інших, є результатом багаторічних архівних досліджень науковця. Для всіх, хто цікавиться вітчизняною історією та культурою.

     Підготовка даної книги до публікації здійснена співробітниками відділу наукових видань НКПІКЗ в рамках виконання наукового проекту "Наукова спадщина співробітників Києво-Печерського заповідника 50-х – 90-х рр. XX ст."

Ілюстрований буклет "Орнаменти Трапезної палати і церкви. Лаврський модерн".

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник видав ілюстрований буклет "Орнаменти Трапезної палати і церкви. Лаврський модерн".

Трапезна палата і церква – одна з визначних пам'яток архітектури, культури та історії українського народу, яка посідає чільне місце у світовій культурній скарбниці. Комплекс Трапезної несхожий на інші храми Києво-Печерського монастиря, втім є органічною частиною архітектурного ансамблю Лаври.

Буклет містить відомості про історію церкви, ілюстрації орнаменту інтер'єру храму та інші відомості про пам'ятку. Буклет видано двома мовами: українською та англійською.

Підготовка видання здійснювалась відділом наукових видань.

Автор тексту: О.Пітателєва.

Фотозйомка: Я.Литвиненка.

Переклад О.Лятавської.

Дизайн і верстка: Л.Демірської.

Орнаменти Трапезної палати і церкви. Лаврський модерн. – К., 2008.

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 21

36ірник наукових праць. Вип. 21, спецвипуск 8: Печерська фортеця та Київський Арсенал: нові дослідження / Ред. рада: В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: Фенікс, НКПІКЗ, 2008. – 192с.

У двадцять першому випуску (восьмий спецвипуск) "Лаврського альманаху" представлені результати нових досліджень актуальних на сьогодні проблем історії Печерської фортеці та київського Арсеналу. Об'єднані тематично статті подані в збірнику в двох рубриках: "Археологічні розвідки" та "Історичні дослідження". Особливу цінність складає перелік публікацій результатів археологічних досліджень Старого Арсеналу за 2005 – 2007 рр.

Могилянські читання 2007 року: Збірник наукових праць:

Музейники XX століття – дослідники української сакральної культури.

Черговий збірник наукових праць "Могилянські читання" присвячений вітчизняним музейникам XX ст. та їхнім дослідженням української сакральної культури. До збірника увійшли розробки сучасних українських та іноземних науковців з історії, історіографії, філософії, археології, мистецтвознавства, музейної справи. / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Ред. рада: В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. К.: Фенікс, 2008. – 560 с.

Несторівські студії: Книга та книжність в духовній культурі Київської Русі.

Статті, що увійшли до збірника, створені на основі доповідей, прочитаних під час проведення V Несторівських студій 9 листопада 2007 р. Головна тема, що об'єднала науковців: істориків, філософів, мистецтвознавців – роль книги та книжності в духовній культурі Київської Русі. З цього випуску "Несторівських студій" редакційна колегія започатковує видання їхніх праць з наукової спадщини видатного українського вченого, доктора філософських наук, професора Вілена Сергійовича Горського.

Книга розрахована на науковців та всіх небайдужих до проблем вітчизняної історії та культури.

Голова редакційної ради – С.П. Кролевець. Відповідальний редактор – В.М.Колпакова. – К.: Фенікс, 2008. – 96 с.

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 20.

Двадцятий випуск "Лаврського альманаху" сформовано виключно з праць наукових співробітників Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, присвячених проблемам історії Києво-Печерської лаври та Православної церкви в Україні в ранньомодерний та новітній час. Суттєва увага приділена дослідженню мистецької спадщини. В збірнику вміщено результати археологічних досліджень у Києво-Печерському заповіднику в 2007 р. Цікаві документи опубліковано в рубриці "Першоджерела". Вже традиційно читачу пропонуються рецензії та огляди нових видань.

3бірник наукових праць. Випуск 20 / Ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: "Фенікс", 2008. – 208 с.

 

Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви, науки та культури.

Сьомий випуск Просемінарію присвячений 50-літтю від дня народження Василія Іринарховича Ульяновського - доктора історичних наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівника наукового семінару для студентів та аспірантів. Збірник містить статті учасників Просемінарію, присвячені проблемам історії українського середньовіччя і ранньомодерної доби, історії Церкви, джерелознавства, а також окремим питанням освіти і культури. Вперше подається бібліографія праць В.І. Ульяновського за 1981-2008 рр. та перелік доповідей, виголошених на засіданнях Просемінарію у 1996-2008 рр. – К., 2008. – Вип. 7: До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. - 576 с.

Православна ікона Росії, України, Білорусі: каталог виставки.

Зусиллями Державної Третьяковської галереї, Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Національного художнього музею Республіки Білорусь здійснена спроба на прикладі 89 православних ікон XIV - першої половини XIX століть показати не лише національну своєрідність, але й спорідненість образотворчого мистецтва трьох братніх народів, які мають одне коріння, одні витоки і одного наставника - Візантію. Російський, український і білоруський іконопис, що розвивався в різних історичних умовах, став визначною подією в культурах своїх країн.

Видання підготовлене до виставки "Православна ікона Росії, України, Білорусі", відкриття якої приурочене до 1020-ліття Хрещення Русі. – К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2008. – 208 с.: іл.

900 років Троїцька надбрамна церква

До ювілейної дати, 900-ліття Троїцької надбрамної церкви, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник видав ілюстрований буклет.

Троїцька надбрамна церква – єдина серед наземних споруд Лаври, яка збереглася неушкодженою з часів Київської Русі, одна з визначних пам'яток архітектури, культури та історії українського народу, яка посідає чільне місце у світовій культурній скарбниці.

Буклет містить відомості про історію церкви, ілюстрації живопису інтер'єру храму, експлікацію іконостасу Троїцької надбрамної церкви, хронологію історичних подій пов'язаних з пам'яткою. Підготовка видання здійснювалась Відділом наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника за фінансової підтримки Української Православної Церкви – К.: НКПІКЗ, Видавництво "Фенікс". 2008 р.

Православ'я - наука - суспільство: питання взаємодії.

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24-25 травня 2007 р.).

До збірника увійшли доповіді, прочитані на 5-ій Міжнародній науковій конференції "Православ'я - наука - суспільство: питання взаємодії", що проходила 24-25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви. / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. Заповідник; Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

Старожитня бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря (спроба реконструкції кириличної збірки). Ульяновський В., Кошіль О.

У книзі здійснено реконструкцію за рукописними каталогами XIX ст. кириличної частини бібліотеки Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря. Упорядники ідентифікували окремі рукописи та видання зі збереженими на сьогодні в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського примірниками Михайлівської бібліотеки. 
Видання містить ґрунтовне дослідження історії формування та функціонування монастирської бібліотеки, а також документальні додатки. Для науковців, студентів, аспірантів та всіх, хто цікавиться інтелектуально-духовною історією України. Науковий редактор В.М. Колпакова. – К.: НКПІКЗ, "Фенікс", 2008. – 192 с.

Перший іконописець Київської Русі - Аліпій.

Горовий А.В. – К.: Наш час, 2008. – 140 с. – (Серія "Невідома Україна").

Сьогоднішня тенденція відкривати для загалу в більшій мірі суперечливі факти в історії нашої країни позбавляє читача позитивних прикладів і залишає невідомим або ж маловідомим цілий ряд визначних постатей, які не були ані політиками, ані полководцями, але саме ці люди творили культуру, продукували певні ідеї, які мають здатність впливати не лише на сьогодення, на створення позитивних тенденцій у нашому суспільстві, але й впливати на наше майбутнє. Чільне місце поміж таких особистостей займає Аліпій. Віддаючи належне таким геніям, як Андрій Рубльов чи Феофан Грек, які заслужено є гордістю російської культури, не маємо ми морального права обійти увагою першого іконописця, маляра русича Аліпія, без якого, можливо, не відбулися б не лише Андрій Рубльов, але й Іван Їжакевич, Михайло Бойчук, Іван-Валентин Задорожній, тобто не відбувся би цілий пласт української культури.

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon