2012

Музейна педагогіка синтез досвіду: Методичні матеріали

 Автори-упорядники: Горовий А.В., Топилко О.В., Лучук Т.Є, Завадська   О.А. – К.: НВЦ"Пріоритети", 2012. - 84 с.

Пропонований у цьому пораднику досвід музейної педагогіки по­рушує межу узагальненої освітньої функції музею. Адже сприйняття історико-культурних пам'яток через творчість означає як інтелекту­альне присвоєння музейних взірців (парадигм), так і розвиток креативних здатностей особистості. Намагання зробити молоде покоління не об'єктом, на який спрямовані зусилля музейників, а повноцінним учасником сучасного дійства — це головна ознака нинішньої діяльності науково-дослідного відділу музейних програм і проектів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Видання здійснене в рамках музейного проекту "Музей XXIстоліт­тя та перспективи розвитку музейної справи".

Могилянські читання 2011 року: 36ірник наукових праць: Християнські реліквії: вивчення, збереження, експонування

/ Національний Києво-Печерський історико-культур­ний заповідник; Ред. рада: В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. – К., 2012. – 660 с.

До збірника увійшли статті присвячені історичним, історіографічним, філо­софським, мистецтвознавчим, археологічним та пам'яткоохоронним питанням; музейній справі та музейній педагогіці; охороні пам'яток і реставрації. Всі вони презентують результати останніх досліджень українських та іноземних науковців.

Несторівські студії: Образ Богородиці в духовній культурі Давньої Русі

– К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2012. – 92 с.

Випуск збірника "Несторівські студії" вміщує доповіді філософів, істориків, мистецтвознавців, виголошені на дев'ятій однойменній конференції, присвяченій образу Богородиці в духовній культурі Київської Русі. У розвідках науковців роз­глядаються та аналізуються літературні пам'ятки Київської Русі, іконографічнітрадиції, особливості шанування Богородиці через призму храмових посвят, монументальний образ Божої Матері як символ земної й небесної Церкви.

Лятавська О.А. Специфіка перекладу музейної та церковної лексики англійською мовою

(етикетаж для експозицій Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника: проблема адекватності термінології). – К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2012. – 64 с.

Ілюстрований буклет "The Gate Church of the Holy Trinity"

– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2012

Буклет містить відомості про історію Троїцької надбрамної церкви, її фундатора – преподобного Миколу Святошу, стародавню реліквію церкви, живопис  церкви та її дослідження в ХІХ - на початку ХХІ століть. Буклет містить ілюстрації фрагментів живопису та іконостасу храму.  Буклет виданий англійською мовою.

Підготовка видання здійснювалась науково-видавничим та інформаційним відділом Наукової частини Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Відповідальний за випуск: К. Крайній

Дизайн та верстка: Л. Демірска

Переклад: Г.Марченко

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 27, спецвипуск 10: Дослідження печерних комплексів Києво-Печерської лаври

/ Ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: Пріоритети, 2012.

     Десятий, ювілейний, спецвипуск “Лаврського альманаху” присвячений результатам досліджень печерних комплексів Києво-Печерської лаври, з яких, власне, і розпочалася історія монастиря.

   Це – перша спроба публікації повного комплексу матеріалів досліджень, проведених співробітниками різних наукових інституцій протягом останнього століття. Для зручності читача розвідки надаються двома блоками – про Ближні і Дальні печери окремо. Особлива увага приділяється найдавнішим, Варязьким печерам. У збірнику вперше публікуються звіти-результати досліджень археологів, спелеологів, антропологів, реставраторів, що проводилися у XX–XXI ст.

      Публікація джерел доповнюється кількома статтями, де піднімаються актуальні пам’яткоохоронні питання збереження печерного комплексу Києво-Печерської лаври. Здійснена публікація документальних джерел створює підґрунтя для подальшого вивчення печерних лаврських комплексів, збереження і дослідження яких є нашою метою і обов’язком перед майбутніми поколіннями.

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 26

/ Ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2012. – 212 с. 

     В збірник увійшли матеріали, присвячені останнім дослідженням історії Києво-Печерської лаври та Церкви в Україні. У черговому випуску “Лаврського альманаху” публікуються результати археологічних дослідженьУспенського собору Києво-Печерської лаври та території старого Київського Арсеналу, розповідається про цікаві знахідки, здійснені під час розкопок.

     В рубриці “Історичні дослідження” автори статей звертають увагу на такі питання, як давньоруське храмобудування, поширення культів святих, проповідництво у ранньомодерний час, церковне життя початку ХХ ст., історія становлення українського музейництва. Зацікавлять читачів також мистецтвознавчі розвідки, більшість з яких присвячена монументальним пам’яткам Києво-Печерської лаври і предметам з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Проблемам практичного характеру – збереженню національної культурної спадщини, реалізації новітніх музейних проектів присвячені традиційні рубрики “Охорона пам’яток” та “Справи музейні”.

     До збірника увійшли спогади доктора мистецтвознавства М.Р. Селівачова про київських реставраторів 1970-х рр. Фахівцям стане у нагоді розміщена в збірнику інформація щодо видань Заповідника і публікацій його науковців, що вийшли друком протягом 2010 року.

Прокоп’юк О.Б. Київська митрополія: топографія посвят

     Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780–1783). – К.: ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2012. – 208 с.

     В основі цієї монографії – публікація реєстру-реконструкції храмів Київської митрополії, здійснена автором на підставі виявлених в архівах відомостей про церковнослужителів митрополії за 1780–1783 рр. Дана реконструкція стала можливою завдяки проведеному дослідженню адміністративно-територіального устрою та типологічно-кількісних характеристик храмів Київської митрополії. На її підставі вперше комплексно та на інформаційно-статистичному рівні аналізуються посвяти храмів Київської митрополії, зроблено низку цікавих висновків щодо релігійної свідомості українців доби Бароко. Читача зацікавить складена автором карта території Київської митрополії кінця XVII ст., що додається до книги.

Полюшко Г.В. Ігоревська ікона Божої Матері. Історія і доля святині

Полюшко Г.В. Ігоревська ікона Божої Матері. Історія і доля святині. – К., 2012. – 32 с.

Робота присвячена старовинній іконі Божої Матері, що втрачена під час Другої світової війни. За легендою, вона походила з церкви св. Феодора у Києві і була пов'язана з ім'ям чернігівського князя Ігоря Олеговича, вбитого 1147 р.

Для всіх тих, хто цікавиться історією України та її пам'ятками.

Ілюстрований буклет "Церква Всіх Святих"

- Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2012 р.

Буклет містить відомості про історію церкви, ілюстрації орнаментів інтер'єру храму та інші відомості про пам'ятник. Буклет видано українською,російською, англійською мовами.

Підготовка видання здійснювалася науковою частиною Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Текст: О. Пітателевої 

Фотозйомка: Я. Литвиненка 

Переклад: О. Лятавської

Дизайн і верстка: Л. Демірської

Ілюстрований буклет "Троицкая надвратная церковь"

– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2012

Буклет містить відомості про історію церкви, її фундатора – преподобного Миколу Святошу, стародавню реліквію церкви, живопис та дослідження церкви в ХІХ – на початку ХХІ століть. Буклет містить ілюстрації фрагментів живопису та іконостасу храму. Буклет виданий російською мовою.

Підготовка видання здійснювалась науково-видавничим та інформаційним відділом Наукової частини Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Відповідальний за випуск: К. Крайній

Дизайн та верстка: Л. Демірская

Крайня О.О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI - початку XVIII ст. і доля його пам'яток

Робота присвячена Печерській жіночій обителі з середини XVII ст. відомої як Вознесенська, що функціонувала на землі Києво-Печерської лаври і була підпорядкована її архімандриту. Простежена історія монастиря з XVI до початку XVIII ст., коли вознесенська чернеча громада була об'єднана з флорівською на Києво-Подолі. Печерський жіночий монастир вперше береться за об'єкт комплексного дослідження, побудованого на широкій джерельній базі. У фокусі уваги автора - соціокультурні зв'язки печорських черниць, автентичні пам'ятки, пов'язані з діяльністю обителі, місце її культурної спадщини в історичному середовищі Києва.

Для науковців і всіх, хто цікавиться історією Церкви.

/ Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК. – К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2012. – 128 с.

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня - 1 червня 2012 р.)

Наукове видання. Відповідальний за випуск Крайній К.К. Редагування, коректура Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т. Дизайн, верстка Крайнього К.К.

Папір офсетний. Формат 60x84'/8. Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний. Наклад 100 прим. Зам. № 9. 

/ Нац. Києво-Печер. іст.-культ, заповідник. — К., 2012. — 212 с.

ББК 86.372я43

Болховітіновський щорічник 2011

Відповідальний редактор К.Крайній; – К.: НКПІКЗ, 2012. – 360 с.

До четвертого випуску "Болховітіновського щорічника" увійшли статті з іс­торії Церкви в Україні доби Середньовіччя та Нового часу, археологічні, пам'яткознавчі, джерелознавчі студії та публікації джерел. Вперше повністю публіку­ється поменник Межигірського монастиря - унікальна рукописна пам'ятка XVIIст.Увазі читача пропонуються рецензії та огляди нових видань на історико-церковну тематику.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

ББК 86.37-3

Карта-схема (розкладка) Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

(українською та англійською мовами)

– Київ, 2012 р.

Карта-схема Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

(українською, російською та англійською мовами)

– Київ, 2012 р.

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon