АНОНС конференції

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»
Асоціація реставраторів України 
Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 
Міжнародний центр вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ICCROM)
 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас до участі у роботі VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності», яка відбудеться 21-22 вересня 2023 року у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9).
 
Тематичні напрями роботи конференції:
Реставрація та збереження культурної спадщини
Музейництво та охорона пам’яток історії та культури
Вивчення, експертиза та атрибуція творів мистецтва
Колекціонування і галерейна діяльність
Державне управління та публічна політика у сфері охорони культурної спадщини
Підготовка фахових кадрів з музейництва, експертизи та реставрації
 
Запрошуємо взяти участь фахівців науково-дослідних інституцій, музейних установ, реставраційних центрів, вищих навчальних закладів, аспірантів та докторантів, студентів відповідних спеціальностей. Форма участі: офлайн та онлайн (ZOOM формат).
Матеріали конференції буде опубліковано  у збірнику до початку роботи конференції (за умови попереднього замовлення друкованого примірника). Просимо надіслати до 17 липня 2023 року оформлені згідно із запропонованими вимогами заявку та  тези доповіді чи доповідь на електронну адресу: restavrator.centr@gmail.com.
Студентські роботи приймаються у співавторстві з науковим керівником!
 
Вимоги до подання матеріалів у збірник:
Автори (учасники конференції) надають тексти власних, раніше неопублікованих досліджень  відповідно до тематики конференції українською або англійською мовами, а також анотації  до статті українською та англійською мовами обсягом 3-4 речення з назвою. Основна вимога до текстів – наукова новизна матеріалу, оригінальність думок, актуальність теми.
Автори надсилають:
1. В окремому файлі інформацію про себе: прізвище, ім’я, науковий ступінь, учене звання (якщо є), місце роботи й посада, контакти для зворотного зв’язку, назву статті та позначають кількість примірників збірника для придбання.
2. Окремим файлом текст статті обсягом до 15 тис. знаків включно з пробілами, набраний у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Формат файлу – doc. Абзацні відступи відформатувати без використання табулятора. У разі використання додаткових шрифтів надати їх окремими файлами.
3. Ілюстративний матеріал (за наявності) окремими пронумерованими файлами у форматах tiff або jpeg (300 dpi). У тексті статті обов’язково розмістити номери посилань на ілюстрації (іл. 1 тощо). Під списком використаних джерел і літератури (див. пункт 4) надати відповідно пронумерований перелік підписів до ілюстрацій. Таблиці з заголовками можна розмістити у тексті або також надати окремими файлами.
4. Список використаних джерел і літератури (обов’язково), складений у порядку появи посилань у тексті, наданий наприкінці статті. Просимо не використовувати автоматичну нумерацію. Посилання на джерела і літературу подати у тексті у квадратних дужках з їхньою наскрізною нумерацією (напр.: [3, с. 42] чи  [3, арк. 42] (для архівних справ), де 3 – порядковий номер у вказаному списку . 
Зразок посилання на електронну публікацію:
Осадча О. Техніка фрески до вивчення курсу “Робота в матеріалі” для студентів. Зауважте, що  даємо посилання  на конкретну публікацію, розміщену на певному електронному ресурсі, а не на ресурс у цілому!
 
Наполегливо просимо дотримуватися термінів подання та умов оформлення матеріалів.
Оргкомітет залишає за собою право вибіркової публікації матеріалів відповідно до дотримання авторами вище зазначених критеріїв і вимог з оформлення, а також  на літературно-технічне редагування та коригування. Отримані матеріали не рецензуються.
Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення питань, що досліджують, написання власних імен та географічних назв, посилань на джерела та літературу.
Проїзд і проживання – коштом сторони, що відряджає.
 
Оргкомітет конференції
Куратор проєкту: Світлана Гага-Шереметьєва
Контактні номери: +38 067 744 98 77; +38 044 406 63 51 
YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon