2015

Жиленко І. В. ПРЕПОДОБНИЙ АНТОНІЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ. Джерела і матеріали / Київська духовна академія і семінарія. – К. : Видавництво «Фенікс», 2015. – 504 с. ISBN 978-966-136-274-0 Даний том антології «Печерська агіографія» присвячений прп. Антонію Печерському і містить розвідку стосовно давнього втраченого Житія, короткі редакції його поновлення (біль- шість із них публікується вперше) та літописні статті про життєвий шлях святого. Численні коментарі, що супроводжують тексти, пояснюють певні фактичні моменти в них та взаємодію різних їх редакцій. В авторському дослідженні, що передує публікації матеріалів, викладається багато в чому новий погляд на історію писемних пам’яток, пов’язаних із Києво-Печерською лаврою, та середньовічну українську літературу загалом. У книзі також представлені додаткові дослідження та інформація, різноманітні давні па м’ятки, необхідні для розуміння текстів, наведених у двох перших томах антології про прпп. Антонія і Феодосія Печерських. Для фахівців і широкого кола зацікавлених у церковній історії.

УДК 271.2-36АНТ(477-25)(092)

ББК 86.37-574(4Укр-2К)

Жиленко І. В. ПРЕПОДОБНИЙ ФЕОДОСІЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ. Джерела і матеріали / Київська духовна академія і семінарія. – К. : Видавництво «Фенікс», 2015. – 744 с. ISBN 978-966-136-275-7 Цією книгою розпочинається серія антологій «Печерська агіографія», покликана вшанувати преподобних отців Печерських, зібравши в одному виданні їхні житія, твори і біогра- фічні матеріали різночасових редакцій. До цього тому увійшли найвизначніші редакції Житія прп. Феодосія Печерського, короткі редакції цього твору (більшість з них публікуються вперше), твори святого та літописні статті, присвячені його біографії. Тексти супроводжуються коментарями, поясненнями певних фактів з Житія, порівняннями різночитань та взаємодії різ- них редакцій. У науковій передмові викладений новий погляд на писемні пам’ятки, пов’язані з Києво-Печерською лаврою, та історію середньовічної української літератури загалом. Пропонуємо видання як для спеціалістів, так і всіх небайдужих до унікальних, неоцінен- них скарбів агіографічної літератури.

УДК 271.2-36ФЕО(477-25)(092)

ББК 86.37-574(4Укр-2К)

 Болховітіновський щорічник 2013/2014 / Відповід. ред. К. Крайній. – К. : НКПІКЗ, Видавець Олег Філюк, 2015. – 352 с. ISBN 978-617-7122-6 До чергового, шостого випуску “Болховітіновського щорічника” увійшли статті з історії християнської Церкви від Раннього Середньовіччя до Нового часу. Традиційно широко представлені археологічні студії, присвячені дослід- женню давніх українських пам’яток Києва, Вишгорода, Любеча. Збірник вміщує також публікації джерел, рецензії та огляди нових видань, переважно, історико- церковної тематики. Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні. ББК 86.37-3

Успенський собор

У книзі висвітлено історію Успенського собору  – головної святині Києво-Печерської лаври. Розглядаються етапи його будівництва і відновлень після неодноразових руйнувань, розповідається про відомих особистостей, які знайшли свій останній спочинок під склепінням собору.

Окремі розділи присвячено монументальному живопису та ризниці Успенського собору, переважна більшість речей якої має велику історичну та художню цінність. Йде мова про непросту долю об’єктів, що перебували у ризниці на початку ХХ ст. Лише частина з них наразі зберігається у фондовій колекції Заповідника. Завдяки наданим описам і ілюстраціям читач отримає уявлення про скарби лаврської ризниці. Багато з них було вкладено видатними політичними і релігійними діячами, зокрема митрополитом Петром Могилою, гетьманами Богданом Хмельницьким, Іваном Мазепою, Іваном Самойловичем та ін.

Успенський собор. Науково-популярне видання. Автори: Л. Михайлина, Н. Абашина, О. Сіткарьова, Г. Полюшко, С. Пивоваров / Переклад англійською підписів під ілюстраціями О.Черняхівської. – К. : Балтія-Друк, 2015. – 200 с., іл. 

Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником видано збірник наукових праць «Могилянські читання – 2014»

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник презентує нове видання: Збірник наукових праць “Могилянські читання” за 2014 рік, що присвячене актуальним дослідженням давньоруських християнських культових об'єктів у контексті відзначення 925-ої річниці від часу освячення головного храму Києво-Печерської лаври – Успенського собору (Великої церкви Печерської). В своїх розвідках автори порушують питання вивчення, охорони та реставрації пам’яток архітектури, мистецтва, історії та археології, їхньої популяризації, розглядають інші музеєзнавчі проблеми.

Видання зацікавить як фахівців з відповідних галузей знань, так і небайдужих до пізнання історії рідного краю представників широкого читацького загалу.

Флорівський жіночий монастир у Києві. Альбом. Історичний нарис / Авт., упоряд. О. Крайня. – К. : ВД “Антиквар”, 2015. – 112с.: іл.
У виданні використані матеріали з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Центрального державного історичного архіву України м. Києва, Інституту рукопису Національної 
бібліотеки України ім. Вернадського, Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного, Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, Державного архіву 
Київської області. В роботі наведено цитати й відтворено опубліковані іконографічні джерела з видань, зазначених у списку рекомендованої літератури. Чимало використаних фотографій зроблено власноруч черницями монастиря, а також співробітниками Національного Києво-Печерського заповідника, прихильниками і прочанами давньої чернечої оселі.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Міжнародний досвід охорони, збереження та популяризації об’єктів Всесвітньої культурної спадщини” 23–24 вересня 2015 р. / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 92 с.
 Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Третьої науково-практичної конференції (29 вересня 2015 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2015. – 64 с.
У збірнику представлено матеріали учасників Третьої науково-практичної конференції, присвяченої проблемам розвитку музейної педагогіки, питанням актуалізації, інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті та вихованні дітей. Учасники конференції – музейники, викладачі вищих учбових закладів, керівники й педагогічні працівники загальноосвітніх, середньо-спеціалізованих установ, закладів дошкільної та позашкільної освіти, педагоги-психологи, представники громадських організацій та ін. У своїх статтях вони узагальнюють набутий досвід та у перспективі визначають закономірності, методи і форми діяльності у музейній педагогіці; трансформацію основних функцій педагогіки (науково-пізнавальної та освітньо-виховної) до умов конкретного музейного закладу.
ББК 79.1(4УКР)
© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2015
© Автори статей, 2015
Церква наука суспільство: питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27-29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.
Наукове видання. Відповідальний за випуск Крайній К.К. Редагування, коректура Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т. Дизайн, верстка Крайнього К.К.
Лаврські мистецтвознавчі студії: Збірник наукових праць
– К.: НКПІКЗ, 2015. – 168 с.
Збірник наукових праць презентує новітні дослідження науковців Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника - співробітників науково-дослідного сек­тору вивчення мистецької спадщини Києво-Печерської лаври. У статях відображені ос­новні напрями наукової діяльності сектору - дослідження пам'яток монументального живопису, колекцій Києво-Печерського заповідника та українського образотворчого ми­стецтва. Автори статей вводять до наукового обігу пам'ятки з колекції Заповідника, які раніше не ставали об'єктом фахового дослідження.
Збірка розрахована на мистецтвознавців, істориків, культурологів та всіх, хто цікавиться культурно-мистецькою спадщиною України.
Безсонов С.В. Архітектура Києво-Печерської лаври в її історичному розвитку
(рос. мовою) / Упоряд. О. М. Черняхівська. — К., Видавець Олег Філюк, 2015. — 240 с.
У книзі вперше публікується дослідження професора, доктора архітектури, члена-кореспондента Академії архітектури СРСР, дійсного члена Академії Архітектури УРСР, першого директора Інституту історії і теорії архітектури АА УРСР С. В. Безсонова (1885—1955), присвячене історичному розвитку архі­тектурного ансамблю Києво-Печерської лаври. Монографія збереглася у кількох неопублікованих варіантах і є першою ґрунтовною працею з даної тематики піс­лявоєнного періоду. Видання доповнене біографічним нарисом про автора до­слідження, багатим ілюстративним матеріалом.
Робота підготовлена у рамках наукового проекту "Наукова спадщина Києво-Печерського заповідника 50-х — 90-х рр. XXст." до 130-річного ювілею з дня народження С.В.Безсонова.
Полюшко Григорій. Герб гетьмана Івана Мазепи
– К.: ВД "АДЕФ Україна", 2015. – 68с.
У книзі розповідається про відновлення герба на церкві Всіх Святих Києво-Печерської лаври одного з найосвіченіших діячів української історії гетьмана Війська Запорозького Івана Степановича Мазепи. Читачам надається інформація про збережені пам'ятки із зображеннями гербу Мазепи, які перебувають на теперішній час в музейних зібраннях, архівах та бібліотеках різних країн.
Селівачов М.Р. Після війни... Спогади
 – К.: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 592 с.; іл. 64
Спогади професора М.Р.Селівачова (нар. 1946 р.) - про його дитинство в Києво-Печерській лаврі, навчання в Ленінградській Академії художеств, професійне та громадянське становлення в колі української художньої інтелігенції 1960-х рр. Яскраво змальовано перипетії військової служби, праці в охороні й реставрації пам'яток історії та культури, роки аспірантури, захист дисертації в Московському університеті, численні подорожі, наукові експедиції, міжнародні конференції в різних регіонах колишнього Радянського Союзу, Європи, Америки.

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon