2007

Церква Спаса на Берестовому. Бруснікіна Г., Кочубинська Т.

У книзі оповіджено про майже тисячолітню історію однієї з найцінніших пам'яток української культури, шедевра хри­стиянського мистецтва. Розраховано на істориків, археологів, мистецтвознавців та широке коло шанувальників української культури. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. 
Голова редакційної ради С.П.Кролевець, відпо­відальний редактор О.П.Коваль. – К.; Д-89  СПД Пугачов О. В., 2007. – 156 с.

Архів Києво-Печерської лаври та Заповідника. Випуск 1.

      ЦДІАК України. Ф. 128, Києво-Печерська лавра: Іменний покажчик. Науково-довідкове видання / Упорядник С.Р. Кагамлик.

     Пропонований іменний покажчик до фонду 128, Києво-Печерська лавра, разом з іншими – тематичним і географічним – покажчиками спрямований на полегшення пошуку в рамках фонду необхідних матеріалів і активізацію введення до наукового обігу архівних документів. Зосереджена в позиціях іменного покажчика інформація може стати цінною підмогою у вивченні діяльності значної кількості духовних і світських осіб, простеженні генеалогії окремих родин, персоніфікації штатів лаврського духовенства, виявленні матеріалів до біографій як знаних, так і маловідомих церковних і культурних діячів тощо.

     Кожна позиція іменного покажчика, згідно з його конкретним призначенням, включає найменування особи, куди увійшли прізвища, імена (у тому числі й чернечі) і по батькові, псевдоніми та інші найменування усіх без винятку осіб, які є в заголовках до справ, коротку біографічну характеристику (дефініцію), куди, залежно від наявної інформації, входить: визначення роду діяльності особи, її посада, станове і територіальне походження, титул і сан духовних осіб тощо, а також пошукові дані, що вказують на номер опису, справи і дату документів, в яких згадувалася особа.

     Прізвища, імена та по батькові осіб систематизовано в покажчику за алфавітом, а пошукові дані до них – у порядку нумерації описів в межах однієї структурної частини, починаючи, як правило, із загальної (оп. 1, 2, 3 загальний).

     Користування покажчиком буде ефективним, якщо, враховуючи особливості фонду, зважити на деякі методологічні підходи, що лягли в основу формування довідника. – К.: НКПІКЗ, Ред. рада: Кролевець С.П. (голова), В.М. Колпакова (відп. ред.)."Фенікс", 2007. – 384 с.

Двічі професор: Степан Голубєв в університетському та академічному контекстах. Ульяновський В.І.

В книзі вперше комплексно висвітлено образ відомого вченого, професора Київської духовної академії та Університету Св.Володимира Степана Тимофійовича Голубєва. 
Кар'єра вченого досліджена у світлі публічного і приватного життя. Особлива увага приділяється вивченню наукової діяльності С.Т.Голубєва. Подані в книзі додатки містять список основних праць дослідника та публікацію за рукописом популярної роботи С.Т.Голубєва "История Киево-Выдубицкого Свято-Михайловского монастыря".

Для науковців, студентів, аспірантів та всіх, хто цікавиться історією України. – К.: НКПІКЗ, 2007. – 360 с.

Нариси та замітки з археології: вибрані статті за останні 60 років. Телегін Д.Я.

До книги увійшли статті та кореспонденції, написані відомим археологом, доктором історичних наук Д.Я.Телегіним протягом 1940-1990-х рр. Переважна більшість з них присвячена таким напрямкам його діяльності, як археологічні дослідження, пам'яткоохоронна діяльність, історія козацтва. У додатках наводиться список основних праць вченого. Видання проілюстроване фотографіями з власного архіву Д.Я.Телегіна та його учнів.

Книга розрахована як на науковців, так і на всіх, хто цікавиться вітчизняною історією, археологією та культурою. – К.: НКПІКЗ, "Фенікс", 2007. – 280 с., 16 с. іл.

Могилянські читання 2006 року: 3ірник наукових праць.

Доля музейних зібрань. Міжнародні Могилянські читання 2006 року присвячені історії створення, дослідження, збереження і популяризації музейних колекцій в країнах Центральної та Східної Європи. До першої частини увійшли наукові праці, присвячені історичним, археологічним та пам'яткоохоронним питанням. До другої частини увійшли мистецтвознавчі праці, а також наукові розробки з питань музейної справи та музейної педагогіки.

Збірник розрахований як на вузьке коло фахових спеціалістів, так і на загал. / Національний Києво-Печерський історико-культурнийо заповідник; Ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – Ч. 1. – 384 с., Ч. 2. – 380 

Український музей.

Збірник 1: Репринтне перевидання 1927 року / ("Пам'ятки історії. XX століття").

     У збірнику "Український музей", що був уперше виданий у 1927 р., вміщено роботи відомих українських науковців-музейників першої половини XX ст. – Д.Щербаківського, М.Новицької, Ф.Ернста, В.Ляскоронського, М.Рудинського та ін., а також хроніка життя українських музеїв середини 20-х рр. XX ст. 
     Репринтне перевидання здійснено з нагоди 80-ї річниці з часу появи "Українського музею". До перевидання додаються підготовлені докт. іст. наук С.І. Білоконем вступна стаття, збірка документів до історії створення "Українського музею" та біографічний словник українських музейників, що були авторами статей для цього збірника. При підготовці до друку використані примірники "Українського музею" з наукової бібліотеки НКПІКЗ (інв. N 10854) та власної бібліотеки С.І. Білоконя. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; ред. рада: С.П. Кролевець (голова), В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: НКПІКЗ, "Фенікс", 2007. - 478 с.

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 19.

До дев'ятнадцятого випуску "Лаврського альманаху" увійшли матеріали, присвячені проблемам дослідження історії Києво-Печерської лаври та Православної церкви в Україні. Окремий блок складають археологічні розвідки, новим для збірника є поява підрубрики "Правознавчі студії". Традиційно значну частину збірника займають історичні дослідження XVII – початку XX ст., студії з історії Києво-Печерського заповідника та мистецтвознавчі дослідження. В рубриці "Історична спадщина" публікується робота М.З. Петренка "Українська живописна емаль". "Першоджерела" презентують архівні матеріали й спогади. Насамкінець увазі читача пропонуються рецензії на нові видання. 3бірник наукових праць. Вип. 19 / Ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К: Фенікс, 2007.

Православ'я - наука - суспільство: питання взаємодії

Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції "Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії", що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. - К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

Несторівські студії. Духовні традиції в українській культурі.

Присвячуються пам'яті відомого українського вченого Вілена Сергійовича Горського.

До збірки ввійшли статті, створені на основі доповідей, проголошених під час засідань ІІІ та IV Несторівських студій, започаткованих Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією та Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником, що відбулися у Заповіднику у листопаді 2005-2006 рр.

Статті, що складають І розділ збірки присвячені аналізу одного з найдавніших культурних феноменів людства – Великоднього свята. Досліджується його сакральна сутність, як ключової події в історії християнства.

Статті, що складають II розділ збірки присвячені аналізу такого явища в духовній культурі як паломництво, що поклало початок розвитку окремого напрямку агіографічної літератури.

Автори збірки - дослідники з Києва, Москви, Полтави та інших наукових центрів.

Книга розрахована на науковців, дослідників та всіх небайдужих до проблем вітчизняної історії та культури.

Голова редакційної ради – С.П.Кролевець. Відповідальний редактор – В.М.Колпакова.

В оформленні збірки використані малюнки К.П.Мазера (1851 р.) – К.: Фенікс, 2007. – 122 с.

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 18.

Вперше публікується текст рукописної пам'ятки 2-ї пол. XVII ст. – Поменника Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври. Даний текст ніколи не використовувався в історичних дослідженнях і являється цінним джерелом до історії паломницької практики середньовічного Києва.  
36ірник наукових праць. Вип. 18, спецвипуск 7: Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам'ятки другої половини XVII ст. /Упоряд. О.Кузьмук/ Ред. рада В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. – К: Фенікс, 2007. – 120 с., іл.

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 17.

До сімнадцятого випуску "Лаврського альманаху" увійшли матеріали, присвячені проблемам дослідження історії Православної церкви в Україні. Традиційно, основна увага приділяється вивченню наукової та мистецької спадщини Києво-Печерської лаври. У рубриці "Справи музейні" висвітлюється сучасний стан музейної роботи в Києво-Печерському заповіднику. Рубрика "Історична спадщина" презентує наукові праці як загальновідомих, так і призабутих дослідників минулого. "Першоджерела" знайомлять з маловідомими фактами історії Києво-Печерської лаври та Заповідника 1-ї половини XX ст. Завершує випуск огляд нових видань з історії Православної церкви.
Збірник наукових праць. Вип. 17/ Ред. рада: В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 284 с., іл.

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon