2013

Могилянські читання 2012 року. 36ірник наукових праць: Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації

/ Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Ред.рада: В.М.Колпакова (відп.ред.) та ін. – К., 2013.– 480 с.

Черговий збірник наукових праць "Могилянські читання" присвячений дослідженню давніх монастирських печерних комплексів в Україні та країнах Східної Європи. Основна увага приділена проблемам їхнього вивчення, збереження та музеєфікації. До збірника також увійшли дослідження сучасних українських та іноземних науковців з історії, філософії, археології, мистецтвознавства, реставраційної та пам'ятхоохоронної справи.

Нікітенко М.М. СВЯТІ ГОРИ КИЇВСЬКІ: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X початок XII ст.)

– К., 2013. – 484 с., іл.

Монографія М.М.Нікітенко присвячена вивченню специфіки розбудови сакрального простору ранньосередньовічного Києва. Особлива увага приділяється дослідженню історико-культурного контексту київської образної моделі Нового Єрусалима. У монографії шляхом історико-релігієзнавчого та культурологічного аналізу найдавніших вітчизняних творів літератури і мистецтва, які найбільш адекватно відображують добу християнізації Русі, показані особливості рецепції креативної ідеї: "Київ-Новий Єрусалим". Основним джерелом вивчення означеного процесу є закодована у цих пам'ятках колосальна інформація щодо місцевої специфіки розбудови сакрального простору столиці новонаверненої Русі. Йдеться про синтез богословської, церковно-політичної і державної думки, втіленої в топографії, топоніміці, архітектурі, монументальному живописі головних київських святинь.

ISВN 978-966-02-7003-9

Несторівські студії: Людина доби Давньої Русі. Історико-філософські та релігієзнавчі аспекти

– К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – 456 с.

В ювілейному збірнику, що складається з трьох частин, вміщено статті, створені на основі доповідей, виголошених на Xнауковій кон­ференції, присвяченій історико-філософським та релігієзнавчим аспек­там розкриття образу людини давньоруської доби та вибраних допові­дей науковців на попередніх конференціях, а також праці з наукової спадщини видатного вченого, доктора філософських наук, професора Вілена Сергійовича Горського.

Проблеми та досвід інженерного захисту урбанізованих територій і збереження спадщини в умовах геоекологічного ризику

: Мат-ли Міжнародної науково-практичної кон­ференції / Під ред. В. М. Шестопалова, М. Г. Демчишина, В. О. Кендзери, Ю. О. Маслова. – К.: Фенікс, 2013. – VI, 252 с.

У працях Міжнародної науково-практичної конференції "ПРОБЛЕМИ Й ОПЬІТ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ УРБАНІЗІРОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ Й ЗБЕРЕЖЕННЯ СПАДЩИНИ В УМОВАХ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ" опубліковані роботи, представлені на Конференції.

ISВN 978-966-651-894-4

Вивчаємо Києво-Печерську лавру разом

\ Матеріали ІV юнацької наукової конференції \ Національній Києво-Печерський історико-культурний заповідник. КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді». – К., 2012.

У збірнику представлені статті за матеріалами науково-дослідницьких робіт дійсних членів Київської МАН, учнів загальноосвітніх навчальних за­кладів м. Києва, які вивчали різноманітні аспекти історії Києво-Печерської лаври та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповід­ника, історії Православної церкви, релігієзнавства та богослов'я, персоналій, життя яких пов'язано з Києво-Печерською лаврою, та культури доби україн­ського бароко.

Збірник створений для учнів шкіл, гімназій, ліцеїв, учителів, усіх небайдужих до історії України, й тих, хто робить перші кроки на шляху наукового пошуку.

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи

Матеріали науково-практичної конференції (24-25 вересня 2013 р.) / Національній Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2013. – 80 с

Жиленко І.В. ПІЗНІ УКРАЇНСЬКІ ЖИТІЯ СВЯТОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА. Тексти і коментарі

/ І.В.Жиленко. – К.: «Фенікс», 2013. – 432 с.

Монографія покликана донести до читача маловідомий на сьогодні пласт українського агіографічного письменства – пізні (створені протягом ХVІ- ХVІІ ст.) житія святого рівноапостольного князя Володимира. Ці твори написані староукраїнською мовою та акумулюють у собі багатовікову агіографічну та літописну традицію України, дозволяють прослідкувати її трансформацію, починаючи з перших пам'яток Володимирового циклу і до Могилянської доби.

В основу роботи покладено житіє, додане до рукописного Патерика, складеного архімандритом Йосифом Тризною в середині ХVІІ ст. У додатках подано матеріали, як про дійсну історію Володимирового часу, так і про її відображення в агіографії та літописанні.

Найцікавіші житія адаптовано сучасною українською мовою.

Для істориків, філологів, широкого кола читачів.

Видання здійснене завдяки багатолітній творчій співпраці Київської Духовної Академії і Семінарії та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Болховітіновський щорічник 2012

Відповідальний редактор К.Крайній; – К.: НКПІКЗ, 2013. – 272 с.

До п'ятого випуску "Болховітіновського щорічника" увійшли статті з історії Церкви від ранньохристиянського часу до середини ХХ ст. Традиційно представлені археологічні, пам'яткознасчі, історіографічні студії. Серед опублікованих у збірнику історичних джерел – архівні документи, присвячені Києво-Печерській лаврі, Успенському Ірдинському (Виноградському) монастирю, професурі Київської духовної акадерії ХІХ – початку ХХ ст. Увазі читача також пропонуються рецензії та огляди навих видань з церковної історії та суміжних дисциплін.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29-31 травня 2013 р.)/ Нац. Києво-Печер. іст.-культ, заповідник. — К., 2013. — 200 с.

Наукове видання. Відповідальний за випуск Крайній К.К. Редагування, коректура Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М. Дизайн, верстка Крайнього К.К.

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon