2005

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 14

    Збірник наукових праць. У збірник увійшли наукові роботи, в яких розглянуто питання дослідження пам'яток Києво-Печерської лаври: історичні аспекти архітектури Успенського собору, система розписів Троїцької надбрамної церкви, традиції Богородичного храмобудування, цивільна архітектура С.Ковніра.

     Висвітлена роль визначних церковних діячів та вплив монастирів на розвиток просвітництва та національної духовної культури.

     До рубрики "Справи музейні" увійшли статті про музейно-педагогічну діяльність Заповідника та створення бази даних фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. 
     Наукове видання розраховано на науковців та широкий загал читачів. Вип. 14 / Ред. рада В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. Київ 2005.

І монастир той подібний небу. Фотоальбом.

   В альбомі відображено історію розвитку Києво-Печерської Лаври як всеправославного духовного центру, архітектурного і культурного феномену. Монастир пройшов складний історичний шлях, і нині переживає відродження чернечого життя та відбудови зруйнованих святинь. Відзначено вагомий внесок Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у збереження цієї унікальної перлини української духовності та історії.

   Книга призначена для широкого кола читачів, всіх, хто цікавиться історією та сучасністю Києво-Печерської лаври. Головний редактор С.Кролевець, генеральний директор національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. / Авт. фото М. Андрєєв та ін. – К. [Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник: Інформ.-видав, центр УПЦ], 2005. – 328 с.: іл.

СВЯТИНЯ. Історія Києво-Печерської лаври ХІ- XVII століть.

Жиленко І.В. Києво-Печерська лавра – духовне серце України, центр православного подвижництва та культури. Ця праця присвячена історії великої обителі ХІ-XVII століть.

Печерський монастир це ціла плеяда вітчизняних святих, серед яких було чимало культурних діячів, котрі, по суті, заснували українську літературу, іконопис та історіографію, проводили широку місіонерську діяльність, насамперед у східних землях Київської Русі; з нього вийшли десятки, якщо не сотні єпископів-українців, і, найголовніше, він на власному прикладі дав своїм співвітчизникам справжнє розуміння святості православного вчення.

Видання здійснене завдяки фінансовій підтримці фундації родини Чопівських. – К.: ЗАТ "НІЧЛАВА". 2005.

Несторівські студії. Аскетична мораль в давньоруській культурі.

     Присвячується 930-й річниці пам'яті преподобного Феодосія Печерського. 
     Збірка, присвячена аналізу творчої спадщини представників когорти інтелектуалів-книжників Київської Русі, які заклали фундамент оригінальної творчості в агіографічній традиції. В збірці досліджуються зразки агіографічної літератури, творчості Лазаря Барановича, Іоникія Галятовського...

    Статті створені на основі доповідей та виступів на засіданні II Несторівських студій, започаткованих Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, що відбулися у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику в листопаді 2004 року.

     Автори збірки – вчені Києва, Москви, Полтави, Донецька та інших наукових центрів.

     У збірці використано зображення стінопису Троїцької надбрамної церкви – видатної пам'ятки монументального малярства київської школи доби бароко.

     Книга розрахована на науковців, дослідників та всіх небайдужих до проблем вітчизняної історії й культури. Доповіді науковців ІІ Несторівських студій, видані за сприяння Печерської районної у місті Києві державної адміністрації. – Київ: Видавництво "КВІЦ", 2005. – 148 с. Голова редакційної ради – С.П.Кролевець. Редакційна колегія: В.С.Горський, Н.Д.Горська, Л.Є.Демірська. Відповідальний редактор – В.М.Колпакова. Затверджено до друку Вченою радою Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Путівник.

Путівник ознайомить читачів з відомою у всьому світі духовною святинею України – Києво-Печерською лаврою, Ближніми та Дальніми печерами, з унікальними пам'ятками мистецтва та архітектури Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Видання розраховане на широкі читацькі кола, особливо стане у пригоді туристам. Львів, Видавництво "Центр Європи", 2005 (Українською, російською та англійською мовами). Відповідальний редактор С.Кролевець. Автори-упорядники О.Коваль і В.Колпакова.

Могилянські читання 2004. Збірник наукових праць

      Музейне збереження пам'яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє.     
    Міжнародні Могилянські читання 2004 року присвячено музейному збереженню пам'яток сакрального мистецтва. У наукових працях розглянуто історію організації музейної діяльності з початку 20-х років XX ст. та проблему збереження і охорони пам'яток сакрального мистецтва на сучасному етапі не лише музеїв та заповідників України, а й Білорусі, Росії. Звернуто увагу на використання сучасних інформаційних технологій та проектів у музейній практиці. 
     Збірник розраховано на широке коло читачів./ Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник; Ред. рада: В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: Віпол, 2005. – 656 с.

Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври: Каталог. 

     У даній праці здійснено каталогізацію стінопису Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври – єдиного повністю збереженого ансамблю барокових розписів київської малярської школи. Робота складається із вступної частини, тексту каталогу та ілюстративного матеріалу. Каталог монументального живопису поділяється на три підрозділи, що відповідають основним частинам храму: притвору, приміщеню церкви та вівтарю. У кожній статті після опису відповідної композиції факсимільно відтворені написи, що її супроводжують. Додатки до каталогу містять інформацію про проби розчинів тиньку, мікрохімічні дослідження ґрунту і фарбового шару, зондування стінопису. В окремій таблиці наведені написи, виявлені під час реставраційних робіт на стінах та іконостасі храму. 
    – Київ: Видавництво "КВІЦ", 2005. - 252 с.: іл. 305. 
   Керівник проекту - Сергій Кролевець, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Відповідальний редактор – Валентина Колпакова, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи. Автор-упорядник – Аліна Кондратюк. Рецензент – Людмила Міляєва, доктор мистецтвознавства, професор, академік АМУ. Робота отримала премію Фонду сприяння розвитку мистецтв 1998 року та почесний диплом Академії мистецтв України 1998 року. 

Києво-Печерська Лавра: світ Православної духовності і культури (ХVІІ -ХVІІІ ст.)

Світлана Кагамлик. Монографія. На основі комплексного аналізу нововиявлених джерел з українських і російських архівних фондів та широкого кола публікацій уперше відтворюється цілісна картина духовної (церковно-релігійної, просвітницької та книговидавничої) діяльності Києво-Печерської лаври її "золотого віку" (ХVІІ-ХVІІІ ст.) і визначається місце обителі в житті українського та інших народів християнського світу. Перед очима читача постануть сторінки біографій понад 300 знаних і невідомих широкому загалу церковних та культурно-освітніх діячів, переважно вихованців Києво-Могилянської академії, – архімандритів Лаври, її постриженців та інших осіб, які примножували вікову славу Печерського монастиря.

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2005 р. Голова редакційної ради – С.П.Кролевець. Відповідальний редактор – В.М.Колпакова. Видано позабюджетним коштом Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Напрестольні Євангелії  XVI-XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника:

     Каталог. 
   Напрестольна Євангелія – річ сакральна, священна, до внутрішнього і зовнішнього оздоблення якої завжди ставились з особливою увагою. Кожна Євангелія, одягнена в святкові шати, єдина в своїй неповторності. В каталозі вперше подається попримірниковий бібліографічний опис більше 200 напрестольних Євангелій XVI – XVIII століть із зібрання Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Опис оправ супроводжується ілюстраціями, переважна більшість яких публікується вперше. 
  Каталог розрахований на широке коло дослідників культури, істориків, мистецтвознавців, бібліофілів.
     – Київ: Видавництво "КВІЦ", 2005. – 196 с.: іл. 245. 
    Керівник проекту – С.Кролевець, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Відповідальний редактор – В.Колпакова, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи. Упорядник – Людмила Юріна. Рецензент – Дмитро Степовик, доктор мистецтвознавства, доктор богословських наук, доктор філософських наук, професор, академік Академії наук вищої школи України.

Вклади та вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври. ХVІ-поч. XX століття

     (Сакральні тканини і вироби з металу у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника):

     Каталог. 
    Головна церква Києво-Печерської лаври – Успенський собор, упродовж віків був скарбницею не тільки духовних, але й матеріальних цінностей. Вони зберігалися у його ризниці. Серед предметів церковного вжитку знаходились і дарунки - вклади від представників влади, Церкви, військової еліти, видатних і заможних людей та інших верств суспільства. До цього каталогу увійшли вкладні сакральні тканини і вироби з металу ХVІ – поч. XX ст., які тепер зберігаються у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. 
   Каталог зацікавить як фахівців і дослідників, так і широкий читацький загал.
   

– Київ: Видавництво "КВІЦ", 2005. – 104 с.: іл. 137. 
 Керівник проекту С.Кролевець, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Відповідальний редактор  В.Колпакова, заступник Генерального директора з наукової работи. Наукові консультанти Лариса Ковалева, Катерина Герелес. Упорядники Валентина Щербакова, Галина Листопад. Рецензент Михайло Селівачов, доктор мистецтвознавства. Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ. Видано позабюджетним коштом Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon