2017

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали П’ятої науково-практичної конференції (28–29 вересня 2017 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2017. – 132 с.

До збірника увійшли розвідки учасників П’ятої науково-практичної конференції щодо проблем розвитку музейної педагогіки, питань сучасної інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті і вихованні дітей. Учасники конференції – музейники, наковці, викладачі вищих навчальних закладів, керівники й педагогічні працівники вищих, загальноосвітніх, середніх спеціалізованих установ, закладів позашкільної освіти, педагоги-психологи, представники громадських організацій та ін. У своїх статтях вони узагальнюють набутий досвід та визначають закономірності, методи і форми діяльності у музейній педагогіці.

Видання рекомендовано до друку Вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

Археологічний музей Всеукраїнської академії наук: дослідження і матеріали / Автор-упорядник Анна Яненко. – К.: НКПІКЗ, 2017. – 288 с.

У ґрунтовній праці  висвітлено історію Археологічного музею ВУАН як одного з інституціональних елементів інтелектуальної мережі 1920-х – початку 1930-х рр., окреслено передумови й обставини, за яких з’явилася ідея утворити окремий археологічний музейний осередок всеукраїнського значення, охарактеризовано перебіг організаційних заходів та безпосередньої роботи, що її провадили співробітники установи, визначено склад фондової колекції та її долю після ліквідації музею, надано загальну інформацію стосовно основних напрямів роботи інституції – науково-фондової, дослідницької, експозиційної, культурно-освітньої, господарсько-технічної.

 До наукового обігу введено значний масив маловідомих документів, що дозволить дослідникам історії гуманітаристики 1920–30-х рр. та усім небайдужим до історії музейництва й археології України скласти власне враження про людей, установи і події тих часів.

Книгу до друку підготував  колектив  Видавничого відділу НКПІКЗ.

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали П’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / НКПІКЗ. – К., 2017. – 316 с.

Збірник складається з 4 розділів:

  • Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження;
  • Християнська церква XIX – початку XX століть: джерела, історія та історіографія;
  • Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика;
  • Церковна археологія Лівобережної України.

До видання увійшли  73 праці  дослідників-фахівців з питань археології, історії, архівної та бібліотечної справи,  мистецтвознавства, пам’яткознавства та ін. суміжних дисциплін.

Збірник підготовлено за участю Видавничого відділу НКПІКЗ.

Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни: Дослідження. Документи / Упоряд. Т. М. Себта, Р. І. Качан. – К.: Видавець Олег Філюк, 2016. – 1200 с. + 48 c. іл.

Збірник досліджень і документів різнобічно висвітлює трагічний період Другої світової війни в історії Києво-Печерської лаври, найдавнішого православного і духовного центру України-Руси. Розглядається широкий спектр тем, що охоплюють усі основні процеси, які відбувалися у Лаврі напередодні нападу Німеччини на СРСР включно з міжвоєнним періодом, безпосередньо під час війни та після визволення Києва, зокрема евакуація лаврських музейних цінностей на схід, руйнування Успенського собору та архітектурного ансамблю Лаври, доля культурних цінностей, що зберігалися на її території, відродження церковного життя та діяльність монастиря на нижній території Лаври, відновлення роботи Лаврського заповідника.

Доповнює збірник багатий ілюстративний матеріал: малюнки, схеми, фотографії та плани Києво-Печерської лаври.

Видання орієнтовано на істориків, мистецтвознавців, краєзнавців та всіх тих, хто цікавиться історією Києва та Києво-Печерської лаври.

Підготовлено до друку за участю Видавничого відділу НКПІКЗ.

Особливості моніторингу пам’яток архітектури : Збірник науково-методичних праць. – К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2017. – 88 с.

У збірнику презентовано розробки провідних українських фахівців з великим досвідом дослідження, збереження та відновлення архітектурних пам’яток. Висвітлюються архітектурні, інженерні, хіміко-технологічні, археологічні, біологічні, гідрогеологічні аспекти їх науково-реставраційних досліджень. Матеріали збірника підготовлено на основі доповідей, виголошених під час роботи семінару Міжнародного центру з дослідження, збереження та реставрації культурних цінностей (ICCROM) “Особливості моніторингу нерухомих пам’яток історії і культури: архітектурні, інженерні, хіміко-технологічні та гідрогеологічні дослідження”, що відбувся у Заповіднику як базовій інституції ICCROM в Україні.

Збірник підготовлено до друку за участю Видавничого відділу НКПІКЗ.

 


Могилянські читання 2016. Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення.  Зб. наук. праць.  – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво “Фенікс”, 2017. – 360 с.

У збірнику представлено матеріали XXI Міжнародних Могилянських читань, що відбувалися у Заповіднику 2016 р. з нагоди його 90-річного ювілею.  

У щорічнику вміщено 67 статей, де оприлюднені новітні напрацювання дослідників у галузях історичного пошуку, археології, музейної справи, вивчення, охорони і реставрації пам’яток як невід’ємних складових національної і всесвітньої культурної спадщини. 

Матеріали наукового видання будуть корисними як фахівцям з відповідних галузей знань, так і більш широкій читацькій аудиторії.

Збірник, підготовлений видавничим відділом Заповідника, видано коштом НКПІКЗ.

 

Щодо  отримання авторського примірника звертайтеся до вченого секретаря Заповідника Горської Наталії Дмитрівни

 за телефоном:  +38 (044) 406-63-79

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon