2006

Могилянські читання 2005 року: 36ірник наукових праць: Монастирські комплекси в контексті християнської культури.

/ Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Ред. рада: В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. – К., Фенікс, 2006. – 588 с.

Міжнародні Могилянські читання 205 року присвячені дослідженню монастирських комплексів, їх місцю в контексті християнської культури. У наукових працях розглянуто проблеми збереження, консервації та реставрації давньої монастирської архітектури. Велика увага приділена новим археологічним дослідженням, історичній значимості та сьогоденню монастирів України, Росії, Білорусі.

Нові студії з історії большевизму. Білокінь С.І.

Нова праця Сергія Білоконя продовжує його книжку 1999 року - "Масовий терор як засіб державного управління в СРСР" і складається з трьох сюжетів. У розділі І визначено першого й головного ворога большевизму - озброєного мужчину. Друга студія має історіографічний характер - це "Биківня і Вінниця в історіографії терору". Третю студію склали розвідки, опубліковані протягом останніх років. Тут йдеться про втрати, яких зазнала українська культурна спадщина за большевиків (1918-1991) та про такі специфічні установи, як "Торгсин'и, Госторґ, "Международная книга", спецфонди. З цієї нагоди вперше публікуються документи В.І. Леніна, що мають відношення до часів голоду 1921-1922 років і яких немає у його т. зв. "Повному зібранні". Досі автор публікував ці документальні матеріали тільки в газеті.

Білокінь Сергій Іванович – головний науковий співробітник відділу історії України другої половини XX ст. Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, лауреат Національної премії України ім. Т.Шевченка.

Відповідальний редактор – академік НАН України, доктор історичних наук В.А.Смолій – К.: Інститут історії України НАН України, 2006, – 312 с.

На зламах епохи: Спогади історика. Білокінь С.І.

У спогадах відомого історика Сергія Білоконя висвітлюється його власне минуле, шлях у науку, знайомство з видатними сучасниками (Аллою Горською, Іваном Світличним, Св. Патріархом Володимиром, академіками Д.С.Ліхачовим, М.П. Алексєєвим та ін.), історія його колекцій. Важливе місце займають розповіді про вчених, яких він вважає своїми вчителями, мистецтвознавця Стефана Таранушенка та бібліографа Федора Максименка. Окремі розділи спогадів присвячені пожежам Публічної бібліотеки 1964 та 1968 років, руйнуванню архітектурних пам'яток Києво-Печерської лаври. Біла Церква: Видавець Пшонківський О.В., 2005. – 336 с. іл.

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 15.

В п'ятнадцятий випуск "Лаврського альманаху" (шостий спецвипуск), виданий з нагоди 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, увійшли наукові статті та повідомлення, присвячені як історії самого Заповідника (рубрика "Києво-Печерський заповідник: минуле і сьогодення"), так і його співробітникам (рубрика "Історія Заповідника в особах"). Окремими рубриками представлені спогади про Києво-Печерський заповідник та історія Заповідника у фотографіях.
Збірник наукових праць. Випуск 15, спецвипуск 6: До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника / Ред. рада В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2006. – 212 с., іл.

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 16.

До чергового випуску "Лаврського альманаху" увійшли статті, присвячені малодослідженим питанням історії та діяльності Києво-Печерської лаври і Заповідника. У рубриці "Історичні студії" вміщені статті, що стосуються історії Лаври, її пам'яток. Ряд статей присвячений розвитку православної церкви в Україні з найдавніших часів до початку XX ст. Статті рубрики "Мистецька спадщина" розповідають про долю унікальних витворів сакрального мистецтва, які знаходяться у Національному Києво-Печерському заповіднику. Розділ "Справи музейні" присвячений діяльності Заповідника на сучасному етапі. Традиційним для останніх випусків став огляд видань Заповідника. 
3бірник наукових праць. Вип. 16 / Ред. рада В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. – К: Фенікс, 2006. – 188 с., іл.

Музей України (Збірка П. Потоцького): Дослідження, матеріали.

Монографія С.І.Білокінь, доктор історичних наук, лауреат Національної премії України ім. Т.Шевченка. У виданні розкривається історія формування визначної музейної збірки, що містила широке коло раритетних експонатів з українознавства, простежується її побутування в умовах совєцької дійсності, а також історія її загибелі. Вперше повністю публікуються спогади П.Потоцького. Вміщено матеріали до каталога "Музею України" тощо. Видання здійснене за підтримки В.Трохименка (США) - сина розстріляного українського мовознавця Миколи Трохименка (1899-1937). Голова редакційної ради - С.П.Кролевець. Відповідальний редактор – В.М.Колпакова. Відповідальна за випуск – В.М.Рекеда. Друкується в авторській редакції. Видано позабюджетним коштом Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. / Нац. Києво-Печер. іст.-культ, заповідник, НАН України. Ін-т історії України. Центр культурол. студій. – 3-тє вид., доп. – К., 2006. – 476 с

Могилянські читання 1996-2005 рр.: бібліографічний покажчик.

Крайній К.К., Ластовський В.В.

В бібліографічному покажчику зібрані наукові дослідження, котрі були представлені за десять років на "Могилянських читаннях". Всі дослідження можна класифікувати по кількох основних напрямках: історичний, філософсько-релігієзнавчий, мистецтвознавчо-архітектурний та історико-літературний. Їх об'єднує між собою один предмет дослідження - історія Церкви, в той час як об'єктом виступають історичні процеси, біографії відомих церковних діячів, пам'ятки культури тощо. Могилянські читання 1996-2005 рр.: Бібліогр. покажч. / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: Логос, 2006. – 36 с.

Матеріали до бібліографії Києво-Печерської лаври: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик.

Цей покажчик є спробою об'єднати хоча б найважливіші відомі надруковані праці з історії Лаври, її архітектурних пам'яток та осіб, життя яких пов'язано з історією монастиря.

Основу покажчика становлять видання з фондів Державної історичної бібліотеки України. Окрім того, використані каталоги інших великих бібліотек країни (Національної парламентської бібліотеки, Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, Бібліотеки Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка) та різноманітні бібліографічні джерела.

Покажчик складається з трьох великих розділів. Перший - містить у собі загальні питання, два наступні - історію Лаври у хронологічній послідовності - від давнини до сучасності. Всередині підрозділів матеріали розміщені за алфавітом, виключення становлять видання Патерика, що розташовані у прямій хронології. 
Це видання буде цікавим і дуже корисним для вчених істориків, для студентів і школярів; для всіх, хто цікавиться вітчизняною історією. / Авт.-упоряд. О.І.Марченко; ред. рада В.М.Колпакова (відп.ред.) та ін. – К., 2006 – 356с.

Історія православної церкви в Україні наприкінці XVII -у ХVІІІ-му ст.: історіографічні аспекти.

Ластовський В.В. Монографія. Об'єктом даного дослідження є стан і розвиток вітчизняної та зарубіжної історичної думки в процесі вивчення історії православної церкви в Україні, а предметом - наукова думка вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо місця та ролі православної церкви в історії України. Рекомендовано до друку Вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол N 8 від 9 лютого 2006 р.). – К.: Логос, 2006. – 278 с. – Бібліогр.: С. 222-258.

Києво-Печерська лавра пам'ятка історії та культури України.

Монографічне видання. Київ – 2006. У монографії на основі писемних і археологічних джерел відтворено етапи створення та розвитку Києво-Печерської лаври починаючи від діяльності її засновників, ченців Антонія та Феодосія, і до сьогодення. Перед читачем монастир постає як центр розповсюдження і утвердження християнства, освіти, науки, книгодрукування. Значна увага приділяється формуванню величного архітектурного ансамблю монастиря, процесу відбудовчих та реставраційних робіт. Для науковців, студентів та широкого загалу шанувальників історії України взагалі і церковної зокрема. Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ, протокол N 2 від 18.04.2006

Редакційна рада: С.П.Кролевець, заслужений працівник культури України (голова), Е.М.Кучменко, доктор історичних наук, професор (відповідальний редактор), О.П.Коваль заслужений працівник культури України (відповідальний секретар). Автори Бруснікіна Г.П., Ващенко О.В., Візір О.П., Коваль О.П., Кочубинська Т.В., Кучменко Б.А., Лазайкін Ф.Д., Моргуновська Л.Р., Федоряченко І.Д., Чумаченко О.Ю.

"Козацьке благочестя": військо запорозьке низове і київські чоловічі монастирі в ХVІІ-ХVІІІ ст.: еволюція взаємовідносин.

Кузьмук О.С. Попри численні студії козаччини, проблема реконструкції релігійної свідомості козацтва залишається на маргінесі наукових зацікавлень дослідників. Завданням цієї книги є висвітлення реальної ситуації в царині стосунків низового козацтва з церковними структурами. Для розкриття цієї проблеми на конкретному рівні найбільш репрезентативним може бути зріз стосунків Війська Запорозького Низового з київськими чоловічими монастирями. Упродовж XVII-XVIII ст. саме в цій сфері сформувалася своєрідна система зв'язків духовного, соціального та економічного характеру. Наприкінці роботи автор розглянув життя та побут київських ченців на Запорожжі, їхню роль у церковно-релігійному житті січовиків, а також зворотний бік зв'язку - паломництва січовиків до київських обителей. Завершує роботу мінідослідження про записи запорозьких козаків у синодиках київських чоловічих монастирів.

Для істориків, релігієзнавців, викладачів та студентів і всіх, хто цікавиться історією та культурою України. – К.: ВД "Стилос", 2006. – 228 с. Рекомендовано до друку вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України.

Православ'я наука  суспільство: питання взаємодії

Наукове видання. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції 20-21 жовтня 2005 р.

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи ІІІ Всеукраїнської наукової конференції "Православ'я - наука - суспільство: питання взаємодії", що відбулася 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень - історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Київський національний університет ім. Т.Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon