2003

Лаврський альманах. На зорі християнського Києва / М. Нікітєнко. Випуск 10

     Лаврський альманах. У роботі висвітлено феномен пам'яток літератури і мистецтва "Промова філософа", а також першохрамів Києва Десятинної церкви, Софії Київської та інших церковних осередків як сакральної субстанції давньоруської державності.

     Поставлено і розкрито комплекс проблем, що дали змогу на новому рівні осмислити та конкретизувати тезу про визначальну роль християнізації Русі у розбудові її державності та культури. Поглиблено розуміння впливу православної традиції взагалі та церковно-політичної концепції Київського християнства, зокрема на процес вітчизняного державотворення. 
   Видання розраховано на широке коло читачів. / Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник; Ред. рада: В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. К.: ВІПОЛ, Вип. 10, спецвипуск 4: На зорі християнського Києва / М.Нікітєнко. 2003. - 104 с.

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 11

     До збірника увійшли наукові статті з різних питань історії Києво-Печерської лаври та Заповідника. Містяться матеріали з мистецтвознавства, формування пам'яткоохоронної системи, медицини. Опубліковано спогади про Всеукраїнське музейне містечко 1929-1939 років, маловідомі грамоти російських царів Петра І та Петра II. Багато досліджень з фондових колекцій Заповідника.  
     Розраховано на науковців та на широке коло читачів. 36ірник наукових праць. Вип. 11/ Ред. рада; В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. К.: ВІПОЛ, 2004 – 192 с.

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 9

     До збірника увійшли здебільшого статті, присвячені висвітленню питань з історії Києво-Печерської лаври. В той же час в часописі представлені роботи, що розкривають малодосліджені питання з історії Православної Церкви в Україні у XIX-XX ст. Проблемі вивчення нашої прадавньої історії присвячена тематична підрубрика "Прадавня історія України: середньовічні та сучасні студії".

     Традиційні рубрики "Першоджерела" й "Історична спадщина" містять маловідомі матеріали з історії Києво-Печерської лаври та Заповідника.

     У рубриці "Справи музейні" представлені праці, що висвітлюють сучасний стан музейної роботи в Заповіднику. 36ірник наукових праць. Вип. 9/ Ред. рада: В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. К: ВІПОЛ, 2003 252 с.

Могилянські читання 2002 року: Збірник наукових праць: Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть

   Могилянські читання 2002 року присвячені музейній справі в Україні. У наукових працях розглянуті питання збереження культурної спадщини творів з колекції Київського Церковно-археологічного музею. Збірник розрахований на широке коло читачів. Редакційна рада: В.М.Колпакова (відповідальний редактор) та ін. К.: ВІПОЛ, 2003.  508 с.

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon