Шановні колеги!

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ (ICCROM)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА»

АСОЦІАЦІЯ РЕСТАВРАТОРІВ УКРАЇНИ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Конференції ІККРОМ України

«Пристосування памʾяток культурної спадщини до сучасного використання з метою їх збереження»,

яка відбудеться 21-22 жовтня 2021 р. у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра»

Робочі мови конференції: українська й  англійська.

Матеріали конференції, надані українською чи англійською мовами, будуть опубліковані окремим виданням.

Оргкомітет, з метою належної підготовки проведення заходу, приймає заявки установленої форми (додається) на участь у роботі конференції та тексти доповіді, оформлені згідно з вимогами, до 25.06.2021 року.

Вимоги до оформлення доповідей:

–  наявність УДК, ключових слів та анотації (української та англійською мовами);

– обсяг до 18 тис. знаків з пробілами в роздрукованому й електронному вигляді;

– текст: 14 кегль, гарнітура Times New Roman, інтервал 1,5;

– обов’язкове застосування нерозривного пробілу (стандартна комбінація клавіш Shift+Alt+пробіл або Ctrl+Alt+пробіл) між ініціалами та прізвищами, загальними і власними назвами (наприклад р. Дніпро, м. Київ), датами (2018 р., XVIІI ст.), скороченнями (наприклад, у т. ч., т. п.);

– загальний список використаної літератури та джерел обов’язково подається наприкінці тексту (кегль 12, інтервал 1), оформлюється відповідно до вимог ДАК МОН України до матеріалів для друку у фахових виданнях; джерела нумеруються відповідно до порядку їхнього використання у тексті; у архівних джерелах пошуковий шифр вказується через кому (напр.: ЦДІАК України, ф. Р–1234, оп. 4, спр. 23, 38 арк.);

– індекси посилань по тексту позначаються у квадратних дужках звичайними цифрами (напр.: в літературі - [1, с. 15], в архівних джерелах - [7, арк. 3 зв.]), де перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка (сторінки) або аркуш (аркуші);

– графіка (ілюстрації, діаграми, схеми тощо) окремими файлами у форматі *.jpg або *.tiff, розміром не менше 10 х 15 см, де 10 см базова (менша) сторона, інша сторона – за пропорціями. Підписи до ілюстрацій надаються окремим переліком під списком джерел і літератури, а також із обов’язковим посиланням у дужках у тексті статті на номери ілюстрацій.

Наполегливо просимо дотримуватися термінів подання та умов оформлення матеріалів!

Оргкомітет залишає за собою право літературно-технічного редагування й корегування матеріалів та їхньої вибіркової публікації відповідно до наукової вагомості та дотримання авторами умов подання.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення питань, що досліджують, написання власних імен та географічних назв, посилань на джерела та літературу.

Оплата витрат (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок закладу, що відряджає.

Місце проведення конференції: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9

Телефон для довідок: +38044-406-63-56, +38044-406-63-19, +38067-209-80-87

Антонюк Анатолій Євдокимович – Національний координатор ІККРОМ в Україні (iccrom_ukraine@ukr.net, anatoliy.antoniuk@gmail.com)

 

 

Заявка на участь у роботі
 

Прізвище, ім’я
(без скорочень)

 

Місце роботи (без абревіатури)

 

Посада

 

Учене звання, вчена ступінь

 

Поштова адреса (з індексом)

 

Телефони з кодом (робочий, мобільний)

 

Електронна адреса (обов’язково)

 

Форма участі
(доповідь, стендова доповідь, без доповіді)

 

Тема (назва) доповіді

 

Необхідність використання
аудіовізуальних засобів 
(так, ні)

 

 

 

Заповнену заявку та доповідь надсилати за адресою:

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп, 20

Міжнародний центр вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ICCROM)

E-mail: iccrom_ukraine@ukr.netanatoliy.antoniuk@gmail.com, maria.buiukli@gmail.com (з приміткою «Конференція ІККРОМ України»)

Телефон: (044) 406-63-56, (044) 406-63-19

 

 

 

 

 

Оргкомітет конференції

YouTube icon
Facebook icon