Дясята науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи»

Шановні колеги!

29 – 30 вересня 2022 року в Національному  заповіднику “Києво-Печерська лавра” відбудеться Десята науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи». Наукова конференція з проблем розвитку музейної педагогіки, питань актуалізації, інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті та вихованні дітей.

Співорганізатори конференції: Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН, кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття».

Мета проведення: Основна мета проведення науково-практичної конференції «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» (далі – Конференція) полягає в необхідності узагальнити набутий досвід та визначити нові методи і форми діяльності у музейній педагогіці, а також розглянути процес трансформації основних функцій педагогіки (науково-пізнавальної та освітньо-виховної) до умов конкретного музейного закладу.

Форма участі – очна та заочна. Заявки та матеріали просимо надсилати до 5 вересня 2022 р. за електронною адресою:  o-top@ukr.net

Тематичні напрями:

Новітні методи популяризації історико-культурної спадщини серед учнівської молоді.

Сучасний контекст функціонування музейно-педагогічних проектів і програм. Досвід музейних закладів, розробка і застосування інтерактивних методів музейної педагогіки. Музей і школа – працюємо разом.

Співпраця музеїв з навчальними закладами, набуття науково-дослідницьких навиків у шкільної молоді.

Доступність музейного простору для маломобільних груп населення.

Інклюзивність у музейно-освітній сфері.

Можливості та напрямки розвитку музейного серверу. Використання інформаційних, мультимедійних технологій у навчальному процесі, а також їх переваги і недоліки.

Проектування та створення віртуальних музеїв, виставок і каталогів, дистанційних музейно-освітніх послуг, формування музейно-педагогічних спільнот, клубів та партнерських груп в соціальних мережах.

Специфіка концептуального та художнього проектування музейних експозицій і виставок для дитячо-юнацької аудиторії.

Досвід здобуття грантів на реалізацію проектів у музейно-освітній сфері.

Інформаційний менеджмент, некомерційний маркетинг, використання PR-технологій у науково-освітніх проектах музеїв.

Формат проведення:

Дводенна конференція проводитиметься у формі пленарного засідання, дискусій, презентацій, майстер-класів.

Цільова аудиторія: Працівники провідних музеїв України, науковці, керівники і педагогічні працівники вищих, загальноосвітніх, середньо-спеціалізованих установ, педагоги-психологи, керівники та педагоги закладів дошкільної, позашкільної освіти, представники громадських організацій.

Запрошення на конференцію буде надіслано учасникам додатково.

Для відшкодування витрат, пов’язаних з публікацією матеріалів конференції, передбачається організаційний внесок у розмірі 250 грн.

Слід надати матеріали, що раніше не публікувалися, українською мовою. Основні критерії – відповідність тематиці конференції, наукова новизна, оригінальність думок та актуальність. Збірник матеріалів конференції заплановано опублікувати до початку її роботи. Надіслані після вище зазначеного терміну  статті розглядатися не будуть!

Автори надають:

1. В окремому файлі заявку з інформацією про себе: прізвище, ім’я, науковий ступінь, учене звання (за наявності), місце роботи й посада, контакти для зворотного зв’язку, назву статті.

2. Окремим файлом текст статті обсягом до 10 тис. знаків включно з пробілами, набраний у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Формат файлу – doc, rtf. Абзацні відступи відформатувати без використання табулятора. У разі наявності додаткових шрифтів, надати їх окремими файлами.

3. Ілюстративний матеріал (за наявності). Таблиці з заголовками розмістити у тексті або надати окремими файлами. Пронумеровані ілюстрації (не більше 4 одиниць) надати окремими файлами формату tiff або jpeg (300 dpi). На кожну ілюстрацію обов’язково розмістити посилання в тексті. Під списком використаних джерел і літератури (див. пункт 4) надати пронумерований (без застосування автоматичної нумерації) перелік підписів до ілюстрацій.

4. Список використаних джерел і літератури (обов’язково), складений у порядку появи посилань у тексті, наданий наприкінці статті. Не використовувати автоматичну нумерацію! Посилання на джерела і літературу подати у тексті у квадратних дужках з їхньою наскрізною нумерацією (напр.: [4, 25], де 4 – порядковий номер у списку, 25 – номер сторінки. Якщо 25 – це архівний аркуш, то пишемо: арк. 25).

Зразок посилання на електронну публікацію:

Осадча О. Техніка фрески до вивчення курсу «Робота в матеріалі» для студентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: artisthe-len.com/rozrobky/tehnika-fresky-dovyvchennya-kursu-robota-v-materiali-dlya-studentiv-spetsialnosti-023-obrazotvorche-mystetstvo-dekoratyvne-mystetst-vo-restavratsiya-spetsializatsiyi-monumentalno-dekoratyvnyj-zhyvopys. Слід посилатися на конкретну публікацію, розміщену на певному електронному ресурсі, а не на ресурс у цілому!

Автори є відповідальними за достовірність відомостей у наданих до друку матеріалах! 

Оргкомітет залишає за собою право вибіркової публікації матеріалів відповідно до дотримання авторами вище зазначених критеріїв і вимог з оформлення та на літературно-технічне редагування та коригування. Отримані роботи він не повертає і не рецензує. 

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику: «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи».

Умови участі в конференції: проїзд, харчування, проживання в готелі  – за рахунок сторони, що відряджає.

Місце проведення:

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус № 25 (Лекторій).

Телефон для довідок: (044) 406-63-66 (оргкомітет); (044) 406-63-59 (відділ музейно-освітньої роботи); email: o-top@ukr.net

Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

 Організаційний комітет конференції

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon