Дев’ятнадцята Міжнародна наукова конференція “ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ” Присвячується пам’яті митрополита Євгенія (Болховітінова)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

Дев’ятнадцята Міжнародна наукова конференція

“ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ”

Присвячується пам’яті митрополита Євгенія (Болховітінова)

26-28 травня 2021 р.

Київ – Чернігів

Питання, що виносяться на розгляд:

1. Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до початку ХХІ ст.: історичні, історіографічні, джерелознавчі та археографічні проблеми дослідження

2. Особистість і Церква: історико-біографічні розвідки.

3. Археологічні дослідження пам’яток церковної старовини

4. Проблеми вивчення та збереження християнських пам’яток.

Попередній розклад роботи конференції:

  • 26 травня – пленарне засідання, робота секцій “Християнська церква ХІХ – початку ХХІ ст.: джерела, історія та історіографія” (НЗ “Києво-Печерська лавра”) та “Археологічні дослідження пам’яток церковної давнини” (Подільська постійнодіюча експедиція Інституту археології НАН України).
  • 27 травня – робота секцій “Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика” та “Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження” (НЗ “Києво-Печерська лавра”)
  • 28 травня – робота секцій “Церковна археологія Лівобережної України” (м. Чернігів, Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського).

Матеріали заплановано опублікувати окремим збірником до початку роботи конференції

 

Кінцевий термін подачі заявок і матеріалів19 квітня 2021 р.

 

Вимоги подання текстів до публікації:

В електронному вигляді в форматі Word doc або rtf обсягом до 20 тис. знаків (0,5 др. арк.), шрифт – Times New Roman, посилання – автоматичні посторінкові. До доповіді необхідно додати інформацію про автора (авторів) – прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступень, вчене звання, місце роботи, посада. Окремими файлами надіслати ілюстрації (якщо є) у форматі tiff або jpeg (300 dpi); по тексту статті вказати їх номери (напр. Іл. 1), а в кінці надати відповідно пронумеровані підписи.

Приклади оформлення джерел і літератури:

Окремі видання: Великий терор в Україні. “Куркульська операція” 1937–1938 рр. У 2-х частинах / Упоряд. С. Кокін, М. Юнге. Ч. 1. Київ : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2010. С. 136-138.

Статті: Білоус Н. Магдебурзькі привілеї Кременця XV–XVI ст. // Студії і матеріали з історії Волині. Кременець : КПДІАЗ, 2009. С. 33-40.

Електронні публікації: Кабанець Є. П. Відновлення діяльності Печерської обителі: 1941 р. URL: https://lavra.ua/uk/vidnovlennya-diyalnosti-pecherskoyi-obiteli-1941-r/

Архівні джерела: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благ., спр. 3525, арк. 15-15зв.;

Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Отчет о реставрации монументальной живописи Аннозачатьевской церкви КПГИКЗ (Рукопис). 1980, арк. 1.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для участі в конференції та публікації

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська

Проїзд і проживання – за рахунок сторони, що відряджає

Телефон для довідок: (+38-044) 406-63-43; е-mail: bolhovitinov@ukr.net

YouTube icon
Facebook icon