АНОНС. XXIV Міжнародна наукова конференція "Могилянські читання: Пам’ять і спадщина Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення"

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ХХІV Міжнародної наукової конференції “Могилянські читання: Пам’ять і пам’ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення,

що відбудуться 5–6 грудня 2019 р.

 

Робота конференції буде проходити в наступних секціях:

  • Історичні, джерелознавчі та історіографічні дослідження
  • Археологічні дослідження
  • Охорона пам’яток
  • Реставрація рухомих та нерухомих пам’яток
  • Мистецтвознавчі аспекти вивчення сакральних пам’яток
  • Історія музейництва та пам’яткоохоронної справи

 

Матеріали заплановано опублікувати окремим збірником до початку роботи конференції

 

Форма участі – очна. Заявки та матеріали просимо надіслати до 15 вересня 2019 року за електронною адресою: mogyljan_chytan@ukr.net

Після зазначеного терміну надіслані матеріали не прийматимуться до розгляду!

До збірника надаються тексти статей, раніше неопублікованих, українською або англійською мовами. Основні критерії – наукова новизна матеріалу, оригінальність думок, актуальність та відповідність тематиці конференції.

Автори надають:

1. В окремому файлі заявку з інформацією про себе: прізвище, ім’я, науковий ступінь, учене звання (якщо є), місце роботи й посада, контакти для зворотного зв’язку, назву статті і зазначає, у якому саме розділі збірника її розмістити (назва розділу співпадає з назвою певної секції конференції).

2. Окремим файлом текст статті обсягом до 20 тис. знаків включно з пробілами, набраний у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Формат файлу – doc, rtf. Абзацні відступи відформатувати без використання табулятора. При використанні додаткових шрифтів надати їх окремими файлами.

3. Ілюстративний матеріал (за наявності). Таблиці з заголовками розмістити у тексті або надати окремими файлами. Пронумеровані ілюстрації кількістю не більше 4 одиниць надати окремими файлами формату tiff або jpeg (300 dpi). На кожну ілюстрацію обов’язково розмістити посилання в тексті. Під списком використаних джерел і літератури (див. пункт 4) надати пронумерований (без використання автоматичної нумерації) перелік підписів до ілюстрацій.

4. Список використаних джерел і літератури (обов’язково), складений у порядку появи посилань у тексті, наданий наприкінці статті. Не використовувати автоматичну нумерацію! Посилання на джерела і літературу подати у тексті у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією (напр.: [4, 25], де 4 – порядковий номер у списку, 25 – номер сторінки. Якщо 25 – це архівний аркуш, то пишемо: арк. 25).

 

Оргкомітет залишає за собою право вибіркової публікації матеріалів відповідно до їхньої наукової вагомості, дотримання авторами вище зазначених вимог та на літературно-технічне редагування та коригування. Отримані роботи не повертаємо і не рецензуємо.

Відповідальність за достовірність відомостей у наданих до друку матеріалах лежить на авторах!

 

Умови прийому: проїзд, харчування, проживання в готелі – за рахунок сторони, що відряджає.

Телефон для довідок: (044) 406-63-27 (оргкомітет); (044) 406-63-43 (видавничий відділ)

Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

 
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon